Veřejná vyhláška – opatření obecní povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecní povahy

31.07.2020

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle§ 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:

 

vyhláška

Nebezpečí vzniku požárů

Nebezpečí vzniku požárů

29.07.2020

Obecní úřad Jíloviště upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru:

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev – Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

Zakázané činnosti a protipožární opatření:

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1

písm. a. a b. se zakazuje:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

 

Věstník předpisů

Prořez stromů – ulice Příjezdní

Prořez stromů – ulice Příjezdní

24.07.2020

Od pondělí 27.7. bude probíhat prořez uschlých stromů v parčíku při sjezdu do Jíloviště – ulice Příjezdní. Provoz bude regulován, prosíme občany o opatrnost.

Obecní úřad

Program 14. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 14. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

23.07.2020

Dne 5. 8. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5.  Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 1.9.2020 a zasedání zastupitelstva 2.9.2020
 6. Seznámení s RO 9/2020
 7. Informace
 8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 14. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2020

21.07.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 13/2020 dne 3.6.2020

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé
 4. Seznámení: s RO 6/2020
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.13