Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

16.09.2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNI UPRAVENÉHO NÁVRHU
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY
SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČERNOŠICE

 

 dokument

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 3/2019

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 3/2019

9.09.2019

úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemkům p.č. 433/1

 

 dokument

Opatření obecné povahy č. 152/2019

Opatření obecné povahy č. 152/2019

3.09.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 Dokument

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

3.09.2019

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle§ 51 a lesního zákona následující:

 

 dokument

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

2.09.2019

o zahájení řízení o vydání změn

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 

 dokument

Zásady stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

Zásady stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

7.06.2019

 

Dokument