Oznámení Opatření obecné povahy č. 211/2020

Oznámení Opatření obecné povahy č. 211/2020

23.11.2020

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 211 /2020
V Praze dne 16.11 .2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361 /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal
Mgr. Filip Renč, nar. dne 17.8.1965, Urxova 436/10, 186 00 Praha 8 v zastoupení ARNOŠTs.r.o., IČO 62967347, Tismice 19,282 01 Tismice
po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – ZÁPAD ze dne 5.11.2020 č.j. KRPS-272885-1 /ČJ-2020-011606-KI 

 

 opatření 211

 

 

SOMR – návrh rozpočtu pro rok 2021

SOMR – návrh rozpočtu pro rok 2021

20.11.2020

Svazek obcí Mníšecký region

 

Návrh rozpočtu pro rok 2021

 

 

SOMR – Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

SOMR – Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

20.11.2020

Svazek obcí Mníšecký region

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 (návrh)

 

Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

18.11.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
p r o dl u ž uje
do 30.listopadu 2022 platnost stavebního povolení č.j. MUCE 3822/2019/OSU spis.zn. 67187 /2018 ze dne 10.1.2019 na stavbu
rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 196/12, 19

 

 vyjádření

Rozpočtové opatření č. 13/2020

Rozpočtové opatření č. 13/2020

11.11.2020

  Rozpočtové opatření č. 13/2020 vloženo 11.11.2020

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

11.11.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

 

oznámení Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17