Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

18.09.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15
Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15
a Z 3249/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 3224/15, Z 3226/15,
Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 vlny 15 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním
o návrhu Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

vyhláška

UPOZORNĚNÍ ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

UPOZORNĚNÍ ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

16.09.2020

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

 

oznámení

Volby do zastupitelstva středočeského kraje – oznámení o době a místu konání voleb

Volby do zastupitelstva středočeského kraje – oznámení o době a místu konání voleb

16.09.2020

Starosta obce Jíloviště, podle§ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v hasičské zbrojnici, Pražská 110, 252 02 Jíloviště

 

oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.09.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 13
Z 3184/13 a Z 3185/13
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

vyhláška vlny 13

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

9.09.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší obce. Data byla poskytnuta českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí. Současně přikládáme brožuru vydanou ÚZSVM, která umožní občanům lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků.

 

výpis

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

4.09.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav
U 933/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny. Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/8 ze dne 25. 4. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

 

vyhláška U933/02