Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

10.04.2024

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh, který podal Středočeský kraj, IČ: 70891095, Zborovská 81/11, Praha 5, prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ: 00066001, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupený společností Pontex spol. s.r.o., IČ: 40763439, Bezová 1658, 147 00 Praha 4, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

Přeložka vodovodu na pozemcích č. parc. 175/24, 479/1 a 479/2 v kat. ú. Jíloviště, stavební povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení