Usnesení č. 1/2006

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:      
               
1. Aby o financování studie na rekonstrukci nové i staré hasičské zbrojnice a náměstíčka
v prostoru ulice Pražská bylo rozhodnuto na základě možností rozpočtu obce na rok
2006
2. Vypuštění podmínky, že je nutné pro kolaudaci provozovny HIKO, s. r. o. úprava
křižovatky Příjezdní k autoservisu OPEL.
3. Zamítnutí odprodeje obecního pozemku p. č. 437/2.
4. Zamítnutí výstavby benzinové pumpy pod mostem na Všenory.
5. Směnu pozemků p. č. 222/4, st. p. 203 a pozemků p. č. 222/1 a st. p. 495.
6. 15. březen 2006 jako konečný termín kontroly připojení rodinných domků a chat
na vodovodní a kanalizační řad. Tuto kontrolu za pomoci pracovníků VHS Benešov
zajistí kontrolní výbor.
7. Přísedící Okresního soudu Praha – západ na volební období let 2006 – 2010.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:      
               
1. Jednat s vlastníkem o celkovém oplocení jeho pozemku p. č. 155/7 spolu se sousedícími
pozemky.
Zajistí starosta.          
2. Vypracovat do konce volebního období tohoto ZO novou smlouvu s provozovatelem
vodovodu a kanalizace v obci, s VHS Benešov, a. s.
Zajistí starosta.          
3. Zjistit cenu vypracování projektové dokumentace a následné realizace připojení chat
v ulici Fr. Smolíka na obecní vodovodní a kanalizační řad.
Zajistí místostarosta.          
4. Zajistit posekání trávy v lokalitě Na Močidlech a likvidaci suchých větví na obecním
pozemku č. 333/5.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:    
               
1. Seznámení se stavem prací na rekonstrukci ČOV.
2. Informaci o ukončení činnosti Svazku obcí Řitka a Jíloviště.
3. Informaci o úvěru u České spořitelny, a. s.
4. Informaci o spolupráci s firmou ELTODO, s. r. o. zabezpečující provoz VO.
Schváleno 6 hlasy.          
               
               
V Jílovišti dne 19. 1. 2006
Zapsal: Ing. K. Dostálek
Ověřili: M. Petřík
T. Patera