Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

24.12.2023

Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimka ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle ust. § 14 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., a přílohy č. III této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený, konkrétně výjimka ze zákazu rušit, chytat nebo  usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č.j. MZP/2023/630/1108 ze dne 5. 5. 2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP, srpen 2023, částka 7, dále jen „Pohotovostní plán“) jako problematičtí (tedy od stupně II. závažnosti situace výše ve smyslu tabulky č. 1 Pohotovostního plánu), a dále výjimka ze zákazů držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky.

 

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy