Vyhláška – Oznámení o pokračování řízení

Vyhláška – Oznámení o pokračování řízení

15.12.2020

Ministerstvo zemědělství, jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením§ 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy české republiky, ve znění pozdějších předpisů, který je odvolacím správním orgánem podle ustanovení§ 89 odst. 1 a§ 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje pokračování správního řízení

ve věci odvolání účastníků řízení, jimiž jsou: město Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, město Veltrusy, IČ: 00237272, obec Hostín u Vojkovic, IČ: 00662291, obec Chvatěruby, IČ: 00236870, obec Nelahozeves, IČ: 00237094, obec Nová Ves, IČ: 00237132, obec Vojkovice, IČ: 00237299, obec Zlončice, IČ: 00510572, město Mělník, IČ:00237051, obec Kly, IČ: 00236918, obec Tuhaň, IČ: 00662178, obec Dolní Beřkovice, IČ: 00236799, do rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 046058/2015/KUSK ze dne  29.06.2015, kterým byl schválen manipulační řád ,,Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144, 650″, zpracovaný centrálním dispečinkem Povodí Vltavy, státního podniku v únoru roku 2015.

 

  oznámení