Závěrečný účet roku 2006.

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2006 do 30. 3. 2006 podle rozpočtového provizoria

schváleného zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2005 a následně podle rozpočtu schváleného

zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2006. Rozpočet byl schválen jako schodkový, t. j. příjmy ve výši 7 928,44

tis., výdaje 11 228,68 tis. Na financování větší části rekonstrukce čističky odpadních vod byla uzavřena

smlouva s Českou spořitelnou, a.s., ve výši 4 000 tis., na ostatní výdaje včetně splátky úvěru byly použity

finanční prostředky z minulých let ve výši 3 300,24 tis. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty

rozpočtové změny třemi rozpočtovými opatřeními:

Rozpočtové opatření č. 1/2006 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 9. 2006,

Rozpočtové opatření č. 2/2006 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2006,

Rozpočtové opatření č. 3/2006 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 1. 2007.