Závěrečný účet roku 2008

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2008 do 25. 3. 2008 podle
rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 12.
12. 2007 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem
obce dne 26. 3. 2008. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, tj.
příjmy ve výši 7 569,65 tis. Kč, výdaje 7 569,65 tis. Kč.
Na splátku úvěru na plynofikaci ve výši 550 tis. Kč byly
použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného
rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti rozpočtovými
opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2008 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 5. 2008,

 • rozpočtové opatření č. 2/2008 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 5. 2008,

 • rozpočtové opatření č. 3/2008 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2008,

 • rozpočtové opatření č. 4/2008 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2008,

 • rozpočtové opatření č. 5/2008 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 9. 2008,

 • rozpočtové opatření č. 6/2008 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 30. 10. 2008,

 • rozpočtové opatření č. 7/2008 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 11. 2008,

 • rozpočtové opatření č. 8/2008 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2008,

 • rozpočtové
  opatření č. 9/2008 – zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 28.
  1. 2009.

Hospodaření
obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla
v roce 2008 žádnou hospodářskou činnost. Obec nebyla
plátcem DPH.

V roce
2008 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a
právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace.

Obec
Jíloviště nebyla k 31. 12. 2008 zřizovatelem žádné
příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.