Závěrečný účet roku 2009

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2009 do 3. 3. 2009 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 17.12. 2008 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 4. 3. 2009. Rozpočet byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 7 815,50 tis. Kč, výdaje 8 644,70 tis. Kč. Na schodek včetně splátky úvěru na plynofikaci v celkové výši 1 429,20 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny deseti rozpočtovými opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 4. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 7. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 4/2009 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 9. 9. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 9. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 6/2009 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 10. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 7/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 8/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 9/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2009,

 • rozpočtové
  opatření č. 10/2009 – zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 20.
  1. 2010.

Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2009 žádnou hospodářskou činnost.

Obec nebyla plátcem DPH.

V roce 2009 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace.

Obec Jíloviště neměla k 31. 12. 2009 žádné fondy.

Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2009 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.