Závěrečný účet roku 2010

Obec Jíloviště hospodařila od 1. ledna 2010 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce dne 16. prosince 2009. Rozpočet
byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 12.512,10 tis.
Kč, výdaje 12.862,10 tis. Kč. Na schodek rozpočtu včetně
splátky úvěru na plynofikaci v celkové výši 1.000,00 tis.
Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do
schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti
rozpočtovými opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 5. května 2010,

 • rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 23. června 2010,

 • rozpočtové opatření č. 3/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 8. září 2010,

 • rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 8. září 2010,

 • rozpočtové opatření č. 5/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 13. října 2010,

 • rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 13. října 2010,

 • rozpočtové opatření č. 7/2010-
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 21. prosince 2010,

 • rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 21. prosince 2010,

 • rozpočtové opatření č. 9/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 17. února 2011.

Hospodaření obce bylo realizováno
v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2010 žádnou
hospodářskou činnost.

Obec nebyla plátcem DPH.

V roce 2010 obec neručila svým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila
movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné
papíry nebo obligace.

Obec Jíloviště neměla k 31.
12. 2010 žádné fondy.

Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2010 zřizovatelem žádné
příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.