Středočeská energetická, a. s.

Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

na dodržování povinností stanovených v § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb.
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) jako provozovatel distribuční soustavy
upozorňujeme vlastníky či uživatele nemovitostí na nutnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení elektrické
distribuční soustavy.
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno v souladu s ustanovením
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a ČNS 33 3300 (stavba venkovních silových
vedení) následujícím způsobem:
> u vedení nízkého napětí (400/230 V) musí být dodržena vzdálenost stromů
a porostů alespoň 1 m od vedení a to i při uvažování ročního přírůstku a vychýlení
za větru
> u vedení vysokého napětí (22 kV) s vodiči bez izolace je vedení chráněno podle
,,energetického zákona,, ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 7 m měřené kolmo
na vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m
> u vedení velmi vysokého vedení (110 kV) je vedení chráněno podle
,,energetického zákona,, ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 12 m měřené kolmo
na vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m
Pokud by při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů mohlo dojít k ohrožení
bezpečnosti osob, majetku či ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy,
může být prováděno pouze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy a za dozoru
osoby jím určené. Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 311 625 136
odd. Obl. Centrum PPS Západ pracoviště Beroun.
Žádáme Vás o provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
v termínu do 15. prosince tohoto roku.
Uplyne-li výše uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto vlastníkům a uživatelům nemovitostí,
že zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy vstoupí na dotčené nemovitosti a provedou
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastními prostředky. Vzniklý klest a zbytky
po těžbě budou provozovatelem distribuční soustavy odstraněny. Toto oznámení je považováno
za oznámení vlastníku či uživateli nemovitosti ve smyslu § 25 odst. 4 h) a 9 ,,energetického
zákona,,.
Za Středočeskou energetickou, a. s.: vedoucí technický pracovník odd. Poskytování
sítí oblast Západ Tibor Brezina v. r.

Usnesení č. 6/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2005 bez připomínek.
2. Dohodu o přechodu některých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy
č. 02040221 o poskytnutí podpory a bere na vědomí, že se obec Jíloviště zavazuje,
že nepřevede získané plynárenské zařízení na jinou osobu (ani jinak nezatíží, zejména
ve prospěch jiné osoby) bez písemného souhlasu Fondu a to v době pěti let
od dokončení akce, tj. do konce října roku 2007.
3. Smlouvu o dílo č. 43/2005 mezi objednatelem Obcí Jíloviště a zhotovitelem firmou
Rekomont, a. s., o provedení díla ,,Jíloviště – rozšíření a rekonstrukce ČOV"
s dodatkem:
1. Dílo bude provedeno v termínu mezi 37. až 50. týdnem roku 2005.
2. Faktury za provedené práce budou vystaveny až po vyhlášení grantu
na SKÚ.
3. Stavebním dozorem bude pan Jaroslav Musil.
4. Bude přivedena voda do areálu ČOV.
V případě potřeby si Obec otevře úvěr až do výše 6 000 000,– Kč u ČSOB, a. s.,
u které má již vedený běžný účet. Splatnost úvěru bude 15 let s možností splatit
tento úvěr dříve.
4. Smlouvu mezi Obcí Jíloviště a firmou ELTODO – Citelum, s. r. o., ve věci přenechání
veřejného osvětlení na území obce do nájmu, o jeho provozování a správě
s podmínkou úpravy článku XI odst. 7.
5. Výši příspěvku na realizaci přípojky tlakové kanalizace takto:
a) plastová čerpací jímka samonosná 10 000,– Kč
b) ponorné kalové čerpadlo EFRU 15 000,– Kč
c) rozvaděč 5 000,– Kč
6. Prominutí místního poplatku za komunální odpad za rok 2005 a 2006 trvale hlášeným
občanům obce Jíloviště, kteří pobývají celoročně mimo republiku, na základě
písemné žádosti.
7. Postup oprav komunikací a chodníků. Realizaci chybějícího veřejného osvětlení
v ulici Pražská, v ulici K Trnové a u autobusové zastávky v ulici Pražská.
8. Záměr investora rekonstrukce Baxovy vily na objekt s 16 bytovými jednotkami
za podmínky, že s investorem bude uzavřena smlouva o zainvestování a vybudování
přečerpávací stanice Na Hájensku. Finanční krytí této investiční akce je pokládáno
obcí Jíloviště jako příspěvek investora na vodní hospodářství v obci.
9. ZO Jíloviště souhlasí s plynovou přípojkou majitelů rodinného domu na obecní
plynovodní řad v ulici Březové za těchto podmínek:
a) Stavebníci složí na účet Obce Jíloviště částku 20 000,– Kč
jako příspěvek na plynofikaci obce. Teprve po složení této částky
bude Obec Jíloviště souhlasit s připojením.
b) Tuto plynovou přípojku si stavebníci zainvestují na vlastní náklady.
10. Obec nebude řešit občanskoprávní spor občanů obce ve věci znečištění studny.
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zveřejnění návrhu závěrečného účtu a zprávy o výsledku hospodaření Svazku obcí
Řitka a Jíloviště.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Kontrolnímu výboru dořešit připojení jednotlivých rodinných domů a chat na obecní
kanalizační a vodovodní řad ve spolupráci s VHS Benešov.
Zajistí: M. Petřík
Schváleno 7 hlasy.
V Jílovišti dne 8. 9. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Pavel Šmíd
Ing. Petr Paluš

Usnesení č. 5/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2004.
2. Výsledek výběrového řízení na firmu, která provede rekonstrukci čističky odpadních
vod. Byla vybrána firma Rekomont, a. s.
3. Výsledek výběrového řízení na firmu, která bude provádět údržbu veřejného osvětlení
v obci Jíloviště.
4. Prominutí poplatku za komunální odpad z rekreačních objektů.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Připravit na příští zasedání výši příspěvku na realizaci tlakové kanalizace.
Zajistí: Starosta obce
2. Projednat novou smlouvu s VHS Benešov.
Zajistí: Starosta obce
Schváleno 6 hlasy.
V Jílovišti dne 23. 6. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Tomáš Patera
Miroslav Petřík

Usnesení č. 4/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Členy komise k výběrovému řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce stávající ČOV“.
Výběrové řízení se uskuteční dne: 17. 5. 2005 a členové výběrové komise jsou:
Zástupce zadavatele: Náhradníci:
Petr Bukovský František Vaněk
Petr Šmíd Ladislav Ježek
Zástupce provozovatele ČOV: Náhradník:
Ing. Paták Pavel Kureš
Zástupci splňující odbornost: Náhradníci:
Ing. Josef Vítek Ing. Ivan Dalík
Jaroslav Musil Ing. Ivan Fiala
V Jílovišti dne 26. 4. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Petr Šmíd
František Vaněk

Usnesení č. 3/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Prodej obecního pozemku p. č. 241/7 a části pozemku p. č. 426/12 za cenu
250,– Kč/m².
2. Odkup pozemků od ČR p. č. 155/26 a 147/2.
3. Odpuštění poplatku za komunální odpad.
4. Směrnici č. 1/2005 pro vyhlašování výběrových řízení.
5. Koncepci investora na vybudování asi 10 bytových jednotek v bývalé vile Baxa.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Odpovědět občanům na jejich stížnost. Tato odpověď bude napsaná ve smyslu
vyjádření KÚ na dotaz obce Jíloviště ohledně termínů při odpovědích na stížnosti,
podněty, připomínky nebo náměty občanů.
Zajistí: Starosta obce
2. Vytvoření podmínek a způsobů pro realizaci reklamních ploch v písemné formě.
Zajistí: Starosta obce
Schváleno 6 hlasy.
V Jílovišti dne 20. 4. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Petr Bukovský
Ověřili: Ladislav Ježek
Miroslav Petřík