Zasedání zastupitelstva č.4/2007

Program

projednání:

a) Priorit řešení problémů v obci.

b) Koupě pozemku p.č. 267/5 o výměře 208 m2 od pana F. Andrese ml.

c) Odměny místostarosty pana Ing. J. Vorla.

d) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen vzniklých při plynofikaci.

e) Firmy na dodání technologie pro zrychlovací stanici.

f) Prominutí místního poplatku za komunální odpad v roce 2007.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení

a) Priorit řešení problémů v obci.

USNESENÍ č. 2a/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořadí priorit v obci takto:

 1. Voda.

 2. Rekonstrukce ulice Pražská.

 3. Rekonstrukce místních komunikací.

 4. Čistota v obci.

Schváleno 8 hlasy.

b) Koupě pozemku p.č. 267/5 o výměře 208 m2 od pana F. Andrese ml.

USNESENÍ č. 2b/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku p.č. 267/5 o výměře 208 m² od pana Františka Andrese ml. za kupní cenu 600,- Kč za m².

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se M. Petřík

c) Odměny místostarosty pana Ing. J. Vorla.

USNESENÍ č. 2c/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, výši měsíční odměny pro místostarostu Ing. J. Vorla ve výši 10 000,- Kč od 01.03.2007.

Schváleno 8 hlasy.

d) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen vzniklých při plynofikaci.

USNESENÍ č. 2d/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele geometrických plánů zaměření věcných břemen a zajištění smluv věcného břemene v souvislosti s plynofikací obce Jíloviště firmu Geodetická služba GEOS – Částka Miloš, Mrkvičkova 2, 163 00 Praha 6, Řepy. Tato firma vyhotoví geometrické plány za 3 570,- Kč za MJ ( 1 měrná jednotka MJ je 100 m plynovodu) zajistí vyhotovení smluv o zřízení věcného břemene a jejich podání na katastr nemovitostí ve výši 4 000,- Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Schváleno 8 hlasy.

e) Firmy na dodání technologie pro zrychlovací stanici.

USNESENÍ č. 2e/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako dodavatele technologie zrychlovací stanice na Hájensku společnost AQUACONSULT s.r.o., Dr. Jánského 953, 252 28 Černošice za nabídkovou cenu 348 551,- Kč s DPH.

Schváleno 8 hlasy.

f) Prominutí místního poplatku za komunální odpad v roce 2007.

USNESENÍ č. 2f/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje prominutí místního poplatku za komunální odpad v roce 2007 slečně Alexandře Smolíkové, slečně Petře Smolíkové a panu Bedřichu Šíchovi ml.

Schváleno 5 hlasy. Zdržel se M. Petřík, P. Šmíd, L. Fatková.

Zasedání zastupitelstva č.3/2007

Program

projednání:

a) Souhlasného stanoviska k územnímu rozhodnutí k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

b) Rozpočtového opatření č. 3/2006.

c) Postupu s nakládáním s dotacemi pro SDH Jíloviště.

d) Odměn členů zastupitelstva obce.

e) Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.

f) Členů výběrové komise na výběr firmy na technologii zrychlovací stanice.

g) Žádost paní Fidrmucové.

h) Způsobu placení poplatků za komunální odpad složenkami.

i) Prodeje části obecního pozemku p. č. 437/2 pro zarovnání hranic pozemků u okálů č.p. 144 a 146.

j) Vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce bývalé restaurace „Pod lesem“.

k) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen, vzniklých při plynofikaci obce.

l) Členů sociální komise.

Schváleno 9 hlasy.

Usnesení

a) Souhlasného stanoviska k územnímu rozhodnutí k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

USNESENÍ č. 2a/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřilo JUDr. Jana Nekolu k zadání formulace podmínek k vydání souhlasného stanoviska Obce Jíloviště k územnímu rozhodnutí ve věci rozšíření CINEMA PALACE právníkovi, který je znalý v oblasti stavebních a územních řízení.

Schváleno 8 hlasy.

b) Rozpočtového opatření č. 3/2006.

USNESENÍ č. 2b/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2006

Schváleno 8 hlasy.

c) Postupu s nakládáním s dotacemi pro SDH Jíloviště.

USNESENÍ č. 2c/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby po schválení rozpočtu na daný rok se již nenavyšovaly výdaje na požární ochranu o přijaté neinvestiční dotace. Výjimkou jsou neinvestiční výdaje určené na speciální zařízení např. radiostanice.

Schváleno 8 hlasy.

d) Odměn členů zastupitelstva obce.

USNESENÍ č. 2d/3/2007

ZO Jíloviště schvaluje od 1. 1. 2007 měsíční odměnu neuvolněným členům ZO panu Miroslavu Petříkovi ve výši 910,- Kč a panu Ing. Janu Vorlovi měsíční odměnu ve výši 15 230,- Kč.

Schváleno 7 hlasy. Proti L. Fatková.

e) Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.

USNESENÍ č. 2e/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem uzavřenou mezi obcí Jíloviště a firmou REMONDIS s.r.o.

Schváleno 8 hlasy.

f) Členů výběrové komise na výběr firmy na technologii zrychlovací stanice.

USNESENÍ č. 2f/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje za členy výběrové komise pro výběr firmy na technologii zrychlovací stanice pana P. Brůnu, Mgr. I. Černého a JUDr. J. Nekolu.

Schváleno 8 hlasy.

g) Žádost paní Fidrmucové.

USNESENÍ č. 2g/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, zamítavé stanovisko paní M. Fidrmucové ve věci prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2005 a 2006. Paní M. Fidrmucová až po uhrazení této dlužné částky se může obrátit na sociální komisi se žádostí o sociální příspěvek.

Schváleno 8 hlasy.

h) Způsobu placení poplatků za komunální odpad složenkami.

USNESENÍ č. 2h/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby všem plátcům místního poplatku za komunální odpad v katastru obce Jíloviště v roce 2007 byly zaslány složenky .

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se JUDr. J. Nekola.

i) Prodeje části obecního pozemku p. č. 437/2 pro zarovnání hranic pozemků u okálů č.p. 144 a 146.

USNESENÍ č. 2i/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části pozemku p.č. 437/2 pro zarovnání hranic pozemků majitelům okálu č.p. 146 a panu Ing. Pařízkovi za cenu 11,65 Kč/m². Kupující si na svoje náklady zajistí geometrické zaměření.

Schváleno 8 hlasy.

j) Vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce bývalé restaurace „Pod lesem“.

USNESENÍ č. 2j/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby na obecní komunikaci p.č. 442/3 u bývalé restaurace „Pod lesem“ č.p. 31 bylo v projektové dokumentaci „Rekonstrukce obecní komunikace Pražská“ rozšířeno stání pro osobní automobily na 7 parkovacích míst.

Schváleno 8 hlasy.

k) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen, vzniklých při plynofikaci obce.

USNESENÍ č. 2k/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá na příští zasedání ZO rozhodnutí o schválení firmy na geometrické zaměření věcných břemen, vzniklých při plynofikaci obce.

Schváleno 8 hlasy.

l) Členů sociální komise.

USNESENÍ č. 2l/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby předsedou sociální komise byl místostarosta Ing. J. Vorel a členy L. Hastrmanová a Ing. K. Dostálek.

Schváleno 8 hlasy.

Zasedání zastupitelstva č.2/2006

Program

projednání:

a) Jednacího řádu ZO Jíloviště.

b) Souhlasného stanoviska k územnímu rozhodnutí k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

c) Návrhu na pořízení územního plánu z vlastního podnětu.

d) Rozpočtu na rok 2007 Svazku obcí Mníšeckého regionu (SOMR) a členského příspěvku obce Jíloviště do svazku obcí mníšeckého regionu.

e) Rozpočtového opatření č.2/2006.

f) Rozpočtového provizoria na rok 2007.

g) Návrhu plánu práce na první pololetí 2007.

h) Vyjádření k projektu rekonstrukce a přístavby budovy č. p. 31, ul Pražská, t.č. hospoda „Pod lesem“.

i) Záměru obce prodat část obecního pozemku p.č. 437/2.

j) Smlouvy s paní Klimentovou ve věci stavebního povolení na výjezd z rychlostní komunikace pod mostem na Všenory.

k) Postupu s nakládáním s dotacemi pro SDH Jíloviště.

l) Výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti obce Jíloviště.

m) Člena finančního výboru pana Ing. P. Paluše.

n) Vyhlášky č. 1/2006 o místním poplatku za komunální odpad.

Různé:

 1. Určení termínu zasedání ZO Jíloviště č. 3/2007.

 2. Podklady pro tvorbu rozpočtu na rok 2007.

 3. Další informace k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

 4. Dopis paní Fidrmucové ZO.

 5. Dotazy občanů.

Usnesení

USNESENÍ 2a/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Jednací řád obce Jíloviště s úpravou textu

 • v § 6/čl. 3 – vyjmutím věty: „Jeden z členů návrhové komise je jejím zapisovatelem“

 • v textu § 11/čl.9 zaměnit slovo jejichž za kterých.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2b/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje:

 • přeložení termínu projednání a schválení tohoto bodu na zasedání ZO č. 3/2007,

a ukládá:

 • Mgr. I. Černému připravit přibližný odhad nákladů na celou tuto investiční akci do příštího zasedání ZO č. 3/2007.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2c/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhotovení územního plánu obce z vlastního podnětu.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2d/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště

bere na vědomí

 • zprávu starosty obce Ing. K. Dostálka o jednání Svazku obcí Mníšeckého regionu (SOMR) ze dne 26. 11. 2006 v Nové Vsi pod Pleší,

a schvaluje

 • rozpočet SOMR na rok 2007 ve výši 427 000,- Kč,

  • členský příspěvek obce Jíloviště za rok 2007 do SOMR ve výši 38 900,- Kč.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2e/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Rozpočtové opatření č. 2/2006“.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2f/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007. Do doby schválení nového rozpočtu budou příjmy a výdaje ve výši 1/12 za každý měsíc rozpočtových příjmů a výdajů roku 2006.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2g/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh plánu práce na první pololetí 2007.

Schváleno 7 hlasy. Proti M. Petřík. Zdržela se L. Fatková.

USNESENÍ 2h/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště nemá žádné námitky k projektové dokumentaci rekonstrukce a přístavby budovy č.p. 31 předložené investorem, panem Ing. O. Novým.

USNESENÍ 2i/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zveřejnění záměru obce prodat část obecního pozemku č.p. 437/2 panu Ing. Pařízkovi a majitelům okálu č.p. 146.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2j/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu č.1/2007 o inženýrské činnosti pro stavbu nového sjezdu ze silnici I/4 v k.ú. Jíloviště s paní R. Klimentovou za předpokladu, že v bodě 1 (odstavec III – Cena, platební podmínky) bude uvedeno: V jednotlivých fakturách budou konkretizovány práce, které dodavatel provedl. Zálohy objednavatel dodavateli nebude poskytovat. Konečná cena za provedené práce bude do 55 000,- Kč včetně DPH.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2k/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá projednání tohoto bodu na zasedání č. 3/2007.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2l/2/2006

ZO Jíloviště projednalo na svém zasedání č. 2/2006 dne 21. 12. 2006 kontrolní zjištění kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u obce Jíloviště. Kontrolu provedl Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. ZO Jíloviště bere na vědomí, že při kontrole byl zjištěn nedostatek a schvaluje způsob odstranění tohoto nedostatku.

Zjištění nedostatku:

Kontrola konstatovala snížení průkaznosti zveřejňování termínu konání ZO a tím k porušení § 93 odst. I zákona o obcích.

Odstranění nedostatku:

Program ZO s uvedeným termínem konání zasedání ZO bude vyvěšen na úřední desce před OÚ Jíloviště a na elektronické úřední desce v minimálním termínu 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce (nepočítá se den vyvěšení a konaní zasedání zastupitelstva obce). Na každém vyvěšeném programu ZO na úřední desce před OÚ bude uveden datum vyvěšení a datum sejmutí společně s podpisem.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 13/2m/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako člena finančního výboru Ing. P. Paluše.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2n/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 s výší poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a ukládá starostovi prověřit možnosti snížení nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu.

Schváleno 9 hlasy.

Zasedání zastupitelstva č.1/2006

Program

projednání:

a) Termínu uvolnění starosty obce Ing. K. Dostálka.

b) Jednacího řádu Zastupitelstva obce Jíloviště.

c) Zprávy kontrolního výboru.

d) Odměn členů zastupitelstva obce.

e) Schválení č lenů finan ního a kontrolního výboru.

Různé:

a) Určení termínu zasedání ZO Jíloviště . 2/2006.

b) Rozšíření hotelu Cinema Palace.

c) Dotazy občanů.

Program schválen 8 hlasy.

Usnesení

USNESENÍ 2a/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uvolnění starosty obce Jíloviště Ing. K. Dostálka od 8.11.2006.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2b/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odložení projednání a schválení upraveného

jednacího řádu ZO Jíloviště na zasedání . 2/2006.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2c/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zápis z kontroly evidence došlé a odeslané pošty na OÚ Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d1/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1.11.2006 msíní odměny neuvolněným členům

zastupitelstva obce:

– členu kontrolního výboru M. Petříkovi 870,- Kč

– členu kontrolního výboru P. Šmídovi 870,- Kč

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d2/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí vzdání se měsíčních odměn zastupiteůl P. Brůny, Mgr. I. Černého, L. Fatkové, L. Hastrmanové a JUDr. J. Nekoly.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d3/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1. 11. 2006 výši měsíční odměny neuvolněnému

místostarostovi obce ve výši 10 000,- K.

Schváleno 6 hlasy. Proti L. Fatková. Zdržel se M. Petík.

USNESENÍ 2d4/1/2006:

Zastupitelstvo obce schvaluje výši sazeb stravného od 1. 11. 2006:

– trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 58,- Kč

– trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin , nejvýše však 18 hodin 88,- Kč

– trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 138,- Kč

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d5/1/2006:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že výše sazeb základních náhrad za používání

silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot je:

– u jednostopých vozidel a tříkolek 1,- Kč

– u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč

– u benzinu automobilového 91 O Speciál 30,10 Kč

– u benzinu automobilového 91 O Normal 29,50 Kč

– u benzinu automobilového 95 O Super 30,40 Kč

– u benzinu automobilového 98 O Super plus 34,40 Kč

– u motorové nafty 29,50 Kč

USNESENÍ 2e/1/2006:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako pátého člena kontrolního výboru Ing. V. Paířzka.

Schváleno 8 hlasy.