Zasedání zastupitelstva č. 20/2008

Program, projednání a schválení:

a)Rozpočtového opatření č. 7/2008.
b)Revokace usnesení 2a/18/2008.
c)Žádosti o změnu územního plánu a rekonstrukce stávajícího občerstvení.
d)Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě.
e)Odvolání k č.j. V-08/210/obec.
f)Žádosti o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc.č. 333/3.
g)Realizace chodníku ve Všenorské ulici.
h)Programu na vyhledávání dotací.

Různé:
a)Termín pracovní schůzky – 10. 12. 2008 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 17. 12.2008 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
b)Informace. Příprava setkání občanů Jíloviště ve věci nového územního plánu obce Jíloviště.
c)Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 7/2008.

USNESENÍ č. 2a/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008.

Schváleno 6 hlasy.

 

b) Revokace usnesení 2a/18/2008.

USNESENÍ č. 2b/20/2008

1) Zastupitelstvo obce Jíloviště revokuje Usnesení č. 2a/18/2008.

2) Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej obecního pozemku st. 435, v kat.ú. Jíloviště o výměře 63 m² za cenu 24 788,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

 

c) Žádosti o změnu územního plánu a rekonstrukce stávajícího občerstvení.

USNESENÍ č. 2c/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště vydalo již souhlasné stanovisko v Usnesení č. 2d/14/2008 k záměru umístění benzinové pumpy v lokalitě odpočívky na Cukráku. ZO požaduje společný postup pana xxxxx a investora benzinové pumpy, společnosti EsCagots s.r.o. ve věci rekonstrukce stávajícího občerstvení.

Schváleno 6 hlasy.

 

d) Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě.

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá tento bod na začátek roku 2009, kdy budou projednávány změny územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

e) Odvolání k č.j. V-08/210/obec.

USNESENÍ č. 2e/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště potvrzuje neschválení výjimky na rekonstrukci rekreačního objektu č.e. 0122 z důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce Jíloviště. ZO doporučuje paní J. Mihálové podat žádost o změnu pravidel pro uspořádání území v chatové oblasti Bučina při tvorbě nového územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

f) Žádosti o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc. č. 333/3.

USNESENÍ č. 2f/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje změnu druhu pozemku parc.č. 333/3 z orné půdy na zahradu z důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce Jíloviště. ZO doporučuje manželům Nováčkovým podání žádosti o změnu charakteru pozemku z pole na zahradu při tvorbě nového územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

g) Realizace chodníku ve Všenorské ulici.

USNESENÍ č. 2g/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje společnost RAINSTAV s.r.o. za zhotovitele investiční akce „Chodník a zatrubnění příkopu v ulici Všenorská“. Tato společnost byla vybrána na základě výběrového řízení. Cena díla je podle smlouvy ve výši 818 796,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

 

h) Programu na vyhledávání dotací.

USNESENÍ č. 2h/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zakoupení software na vyhledávání dotací „Lovec dotací“ v ceně cca. 20 000,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

Založení Okrašlovacího spolku

Vznikl v roce 2008 jako iniciativa občanů obce Jíloviště. Naším předchůdcem byl Okrašlovací a osvětový spolek v Jílovišti, p. Zbraslav n. Vlt., který měl spolkovou místnost v restauraci U Cvrčků.

Účelem našeho spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

Do sdružení se zatím přihlásilo 11 občanů, kteří si zvolili ze svého středu výbor sdružení. Předsedou byl zvolen pan JUDr. Tomáš Vejnar, pokladníkem pan Rudolf Kučera, členem pan František Andres ml. a revizorem pan Radek Moureček. Byli bychom moc rádi, kdyby i další občané, kteří mají chuť něco pro obec udělat, se aktivně zapojili do činnosti sdružení. Přihlásit se mohou u výše uvedených členů výboru nebo u mě na OÚ.

Karel Dostálek

http://www.okraslovaci-spolek-jiloviste.cz/

Program zasedání ZO č. 20/2008

Zasedání zastupitelstva č. 19/2008

Program

projednání:

a) Pořadí žádostí o dotace.

b) Souhlasu s žádostí o dataci z Programu obnovy venkova.

c) Vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská.

d) Rozpočtového opatření č. 6/2008.

e) Revokace usnesení o schválení závěrečného účtu roku 2007.

f) Projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“.

g) Smlouvy o nájmu zemědělského pozemku parc. č. 333/5.

h) Žádost o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc. č. 333/3.

i) Záměru obce prodat obecní pozemek v k.ú. Jíloviště, parc. č. 317 / 19.

j) Názvu ulice, která je kolmá na komunikaci K Dubíčku.

k) Zápisu z jednání kontrolního výboru OZ Jíloviště ze dne 22. října.

Schváleno 6 hlasy.

Usnesení

a) Pořadí žádostí o dotace

USNESENÍ č. 2a/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořadí investičních akcí v roce 2009:

1) připojení nového vrtu JL 5 do vodovodního systému obce,

2) připojení nn napětí do prameniště Jeptiška,

3) projektové dokumentace dešťové kanalizace v ulici Pražská od OÚ ke komunikaci Na Blatech a její

vybudování,

4) výměna vodovodního řadu od ulice Lipová k OÚ,

5) rekonstrukce úpravny vody případně vodojemu,

6) rekonstrukce ulice Pražská od OÚ k autobusové zastávce.

Schváleno 6 hlasy.

b) Souhlasu s žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova.

USNESENÍ č. 2b/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o dotaci na opravu střechy na OÚ, sanaci stěn na OÚ proti vlhkosti a úrok z úvěru.

Schváleno 6 hlasy.

 

c) Vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská

Zastupitelstvo obce Jíloviště r e v o k u j e USNESENÍ č. 2r/17/2008 ve kterém ZO neschvaluje vybudování nové autobusové čekárny na zastávce Jíloviště – obec ve směru na Prahu a schvaluje usnesení:

USNESENÍ č. 2c/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská v rámci dotace Mníšeckého regionu.

Schváleno 5 hlasy. Proti 2 hlasy.

 

d) Rozpočtového opatření č. 6/2008

USNESENÍ č. 2d/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008.

Schváleno 5 hlasy. Proti 2 hlasy.

e) Revokace usnesení o schválení závěrečného účtu roku 2007

ZO Jíloviště r e v o k u j e USNESENÍ č. 2a/16/2008 ze dne 14. 5. 2008 a schvaluje nové usnesení:

USNESENÍ č. 2e/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavřít podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce roku 2007, udělením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Schváleno 6 hlasy.

f) Projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“

USNESENÍ č. 2f/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje zadat vyhotovení projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“ firmě SWBC ostraha, a.s.

Schváleno 6 hlasy.

g) Smlouvy o nájmu zemědělského pozemku parc. č. 333/5

USNESENÍ č. 2g/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, smlouvu o nájmu zemědělského pozemku parc. č. 333/5 uzavřenou mezi obcí Jíloviště a panem xxxxx.

Schváleno 6 hlasy.

h) Žádost o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc. č. 333/3.

Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí na zasedání 20/2008.

i) Záměru obce prodat obecní pozemek v k.ú. Jíloviště, parc. č. 317 / 19

USNESENÍ č. 2i/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce č. 5/2008 prodat obecní pozemek v kat. ú. Jíloviště, parc. č. 317/19 panu xxxxx, za prodejní cenu stanovenou znalcem z oboru, kterého objedná obec Jíloviště.

Schváleno 6 hlasy.

j) Názvu ulice, která je kolmá na komunikaci K Dubíčku.

USNESENÍ č. 2j/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje název „Krátká“ pro ulici, která je kolmá na komunikaci K Dubíčku.

Schváleno 6 hlasy.

k) Zápisu z jednání kontrolního výboru OZ Jíloviště ze dne 22. října.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZO Jíloviště ze dne 22. října a „Oznámení o následné kontrole k Zápisu o kontrolní činnosti“ ze dne 30. 07. 2008,

Protokol o následné kontrole ze dne 5. listopadu 2008

k Zápisu z kontrolní činnosti KV OZ Jíloviště ze dne 30. července 2008

 

Následná kontrola byla provedena na OÚ v Jílovišti.

Za kontrolní výbor OZ Jíloviště byli přítomni: L Fatková.

Požadované dokumenty předložil Ing. K. Dostálek – starosta obce.

Předmět následné kontroly :

a) dořešení identifikace neurčitého účastníka stavebního spoření v souvislosti s plynofikací obce,

b) zápis z kontroly finančního výboru za první pololetí roku 2008.

a) dořešení identifikace neurčitého účastníka stavebního spoření v souvislosti s plynofikací obce

Předložené doklady: Prohlášení starosty obce Ing. K. Dostálka

Výsledek kontroly: Starosta obce Ing. K. Dostálek je v ústním jednání s paní xxxxxxxx, která je

identifikovaným účastníkem stavebního spoření.

b) zápis z kontroly finančního výboru za první pololetí roku 2008

Předložené doklady : Zápis o provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

Jíloviště za období 06 – 12/07 a 01 – 06/08

Výsledek kontroly: Finanční výbor v Zápise konstatuje, že hospodaření obce ve sledovaných obdobích

proběhlo v souladu se schválenými rozpočty 2007 a 2008 respektive se schválenými

rozpočtovými opatřeními pro tato období.

Závěr následné kontroly:

– sledovaný předmět následné kontroly byl v obou bodech naplněn

OL/UL

  • dfghgffd
  1. sdfggd

dgsgsdgsgdgs