Zasedání zastupitelstva č.4/2011

Číslo : 4/ 2011

Datum : 14. 04. 2011

Začátek zasedání : 19,05 hod.

Ukončení zasedání : 21,15 hod.

Přítomni: F. Andres , Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, JUDr J. Nekola, P. Šmíd,

Ing. J. Vorel, 9 občanů

Omluven: L. Hastrmanová

Neomluven: Mgr. I. Černý

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č 4/2011: P. Šmíd, R. Moureček

– zapisovatelku zápisu č. 4/2011: L. Fatková

– program zasedání ZO Jíloviště č. 4/2011

Program:

1. Seznámení

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2011.

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2010.

2. Projednání a schválení:

a) Rozpočtového opatření č. 2/2011.

b) Záměru obce prodat nemovitý majetek.

c) Kupní smlouvy s panem xxxxx ve věci koupě pozemku parc. č. 19/7.

d) Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu.

e) Mandantní smlouvy s panem xxxxx.

f) Prodej dřeva z obecního pozemku parc. č. 236/11.

g) Postupu při budování domovní a kanalizační přípojky a její financování.

h) Postupu při budování plynové přípojky a její financování.

i) Financování úniku vody z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 241/9 – TJ Jíloviště.

j) Financování obrubníků a dlažby u restaurace Pod lesem.

k) Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

l) Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 31. 5. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 9. 6. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Žádost paní xxxxx.

b) Oprava autobusových čekáren.

c) Řešení účelové komunikace ke hřbitovu parc. č. 437/1 a 184/2.

d) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

e) Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2.

f) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská

3. Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

Úvodem zasedání starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a informoval o výsledku „úklidové“ soboty 9.4.2011. V přistavených kontejnerech bylo11 lednic, 12 televizorů, a 30 pneumatik i s disky. Je to nepochopitelné proto, že současně probíhal i sběr nebezpečného odpadu u OÚ. Sdělil také skutečnost, že přistihl stavební firmu ze Všenor, která přivezla nevhodný odpad do kontejneru.

Předložil fotografie nepořádku v krajině okolo obce a to je, bohužel, výsledek „péče“ některých občanů Jíloviště o životní prostředí kolem nás – Močidla , u okálů, Na Hájensku , v Dubíčku.

Připomenul možnost pronájmu kontejneru na bioodpad, který bude svážen od dubna do října ve 14denních intervalech. Překvapil ho malý zájem občanů.

Seznámení:

 

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2011.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2011, které je přílohou zápisu zasedání č. 4/2011.

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2010.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2010.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 2/2011..

USNESENÍ 3d/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011, které je přílohou zápisu č. 4/2011.

Schváleno 7 hlasy.

b) Záměru obce prodat nemovitý majetek.

USNESENÍ 3a/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště č. 1/2011 prodat nemovitý majetek – pozemky parc, č. 429/10, 11, 12, 13 panu xxxxx a v případě, že se nepřihlásí žádný další zájemce i Smlouvu o prodeji pozemků parc. č. 429/10, 11, 12, 13 panu xxxxx. Smlouva je přílohou zápisu zasedání č. 4/2011

Schváleno 7 hlasy.

c) Kupní smlouvy s panem xxxxx ve věci koupě pozemku parc. č. 19/7.

USNESENÍ 3b/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Kupní smlouvu s panem xxxxx ve věci koupi pozemku parc. č. 19/7 v k.u. Jíloviště. Smlouva je přílohou zápisu zasedání č. 4/2011

Schváleno 7 hlasy.

d) Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu.

USNESENÍ 3e/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby společnost LB 2000, s.r.o. provedla rekonstrukci vodovodního řadu v havarijním stavu v ulici Pražská klasickou výkopovou technikou ve výši vysoutěžené ceny díla 590 595,- Kč včetně DPH. Další náklady podle skutečnosti tj. úprava povrchů obecní komunikace 5 cm živičnou vrstvou, uložení silničních obrub, dopravní značení a rekonstrukce napojovaných uzlů do ulice Na Blatech a K Trnové budou klasifikovány jako vícepráce a budou obcí uhrazeny do výše 110 000 Kč.

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se 1.

e) Mandantní smlouvy s panem xxxxx.

USNESENÍ 3f/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje mandátní smlouvu s panem xxxxx na stavbu „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

Schváleno 7 hlasy.

f) Prodej dřeva z obecního pozemku parc. č. 236/11.

USNESENÍ 3g/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby cena 1 m3 volně loženého vytěženého dřeva z obecního pozemku parc. č. 236/11 byla 100,- Kč.

Schváleno 7 hlasy.

g) Postupu při budování domovní a kanalizační přípojky a její financování.

USNESENÍ 3h/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, příspěvek na kanalizační přípojku k č.p. 2. a 54. od hlavního kanalizačního řadu na hranici pozemku stavebníka ve výši =28.000,- Kč. Nadále bude obec Jíloviště řešit kanalizační přípojky individuálně.

Schváleno 7 hlasy.

h) Postupu při budování plynové přípojky a její financování.

USNESENÍ 3i/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec dala souhlas stavebníkovi se napojit na hlavní plynovodní řad v případě, že ten zaplatí obci poplatek ve výši 20 tis. Kč.

Schváleno 7 hlasy.

i) Financování úniku vody z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 241/9 – TJ Jíloviště.

USNESENÍ 3j/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec Jíloviště zaplatila provozovateli obecního vodovodu a kanalizace VAKu Beroun, a.s. náklady spojené s únikem vody z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 241/9, která je v majetku TJ Jíloviště, s tím že TJ Jíloviště na svoje náklady zrekonstruuje vodoměrnou šachtu do příští zimy.

Schváleno 6 hlasy. 1 proti.

j) Financování obrubníků a dlažby u restaurace Pod Lesem.

USNESENÍ 3c/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec uhradila náklady ve výši 80 000,- Kč spojené na položení obrubníků a části dlažby u restaurace Pod lesem.

Schváleno 7 hlasy.

k) Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

USNESENÍ 3k/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet víceprací na akci „Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa“, který je přílohou zápisu č. 4/2011.

Schváleno 7 hlasy.

l) Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

USNESENÍ 3l/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zajištění přeložky STL“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“.

Schváleno 7 hlasy.

Zapsala : Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek – starosta

Program zasedání ZO Jíloviště č. 4 – 2011

Zasedání zastupitelstva č.3/2011

Číslo : 3/ 2011

Datum : 21. 03. 2011

Začátek zasedání : 19,05 hod.

Ukončení zasedání : 20,15 hod.

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, R. Moureček, JUDr J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel, Mgr. I. Černý

Omluvena: L. Fatková

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č 3/2011: P. Šmíd, R. Moureček

– zapisovatele zápisu č. 3/2011: Mgr. I. Černý

– program zasedání ZO Jíloviště č. 3/2011

Program:

Projednání a schválení:

 1. Zhotovitele investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

 2. Smlouvy se zhotovitelem investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

 3. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Jíloviště ul. Pražská TJ parc. č. 241/5.

 4. Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

 5. Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) 4120664535.

 6. Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“.

Různé:

 1. Termín pracovní schůzky – 5. 4. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 14. 4. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení:

1. Zhotovitele investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

USNESENÍ 2a/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na základě schváleného Protokolu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“, hodnotící komise této veřejné zakázky jejího zhotovitele společnost LB 2000, s.r.o.

Schváleno 8 hlasy.

2. Smlouvy se zhotovitelem investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

USNESENÍ 2b/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu společnosti LB 2000, s.r.o. na veřejnou zakázku malého rozsahu „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“, která je přílohou zápisu č. 3/2011.

Schváleno 7 hlasy.

3. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Jíloviště ul. Pražská TJ p.č. 241/5.

USNESENÍ 2c/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Jíloviště ul. Pražská TJ parc. č. 241/5“.

Schváleno 8 hlasy.

4. Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

Přesunuto na zasedání č. 4/2011 z důvodu, že se nejdříve k rozpočtu víceprací musí vyjádřit finanční výbor.

Schváleno 8 hlasy.

5. Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) 412066453.

USNESENÍ 2e/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) 4120664535“.

Schváleno 8 hlasy.

6. Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Přesunuto na zasedání č. 4/2011 z důvodu, že se musí k těmto smlouvám vyjádřit finanční výbor.

Schváleno 8 hlasy.

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“.

USNESENÍ 2g/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“.

Schváleno 8 hlasy.

Zapsal: Ivo Černý

Ověřil: R. Moureček

Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek – starosta

Program mimořádného zasedání č. 3/2011

Závěrečný účet roku 2010

Obec Jíloviště hospodařila od 1. ledna 2010 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce dne 16. prosince 2009. Rozpočet
byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 12.512,10 tis.
Kč, výdaje 12.862,10 tis. Kč. Na schodek rozpočtu včetně
splátky úvěru na plynofikaci v celkové výši 1.000,00 tis.
Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do
schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti
rozpočtovými opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 5. května 2010,

 • rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 23. června 2010,

 • rozpočtové opatření č. 3/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 8. září 2010,

 • rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 8. září 2010,

 • rozpočtové opatření č. 5/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 13. října 2010,

 • rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 13. října 2010,

 • rozpočtové opatření č. 7/2010-
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 21. prosince 2010,

 • rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 21. prosince 2010,

 • rozpočtové opatření č. 9/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 17. února 2011.

Hospodaření obce bylo realizováno
v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2010 žádnou
hospodářskou činnost.

Obec nebyla plátcem DPH.

V roce 2010 obec neručila svým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila
movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné
papíry nebo obligace.

Obec Jíloviště neměla k 31.
12. 2010 žádné fondy.

Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2010 zřizovatelem žádné
příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.