Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

22.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav
U 1359/06 a U 1360/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Oznámení 1359, 1360

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

22.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn
Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09
vlny 09

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově;
MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením)
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a
Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných
návrhových dokumentací.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).
Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/93 ze dne 6. 9. 2018, č. 34/20 ze dne 22. 2. 2018 a č.
37/51 ze dne 17. 5. 2018, kterými byla schválena zadání těchto změn.

 

oznámení

[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ 11.6.

[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ 11.6.

15.06.2020

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu
Datum, čas a místo zahájení:
Středa 11. června 2020, 10:00 hod., jednání proběhlo ve formě videokonference.

Sekretariát ÚKŠ zajišťoval OBP MV.

zápis 11.6.

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.06.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav
U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U
1289/02, U 1300/02, U 1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U
1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U
1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.
34/27 ze dne 22. 2. 2018, č. 35/23 ze dne 22. 3. 2018, č. 37/48, 37/49 a 37/50 ze dne 17.
5. 2018 a č. 38/16 ze dne 14. 6. 2018, kterými bylo schváleno zadání těchto změn.
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
rámci společného jednání o návrzích změn dne 26. 4. 2019.

oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.06.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 07
Z 1424/07
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 12, k.ú. Komořany, výstavba obytných domů)

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/30
ze dne 24. 1. 2008, kterým bylo schváleno zadání Změny ÚP, a na základě usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/11 ze dne 19. 9. 2019 o pokračování pořizování Změny
ÚP ve smyslu § 55 odst. 3 stavebního zákona poté, kdy byla projednaná a opatřením
obecné povahy č. 46/2016 vydaná Z 1424/07 v roce 2017 zrušena rozsudkem č.j. 11A
23/2017 MS v Praze.

 

oznámení