Obec v Červnu 2020

1.07.2020 - Autor

              PROBÍHÁ DOKONČENÍ STAVBY 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ZÁVĚRKA...

Zjistit více
Anketa – Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.20 ?

2.08.2020 - Autor

          Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.2020 ? Ano Ne Je mi to jedno Zobrazit výsledky  Nahrávání ......

Zjistit více
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ 11.6.

15.06.2020 - Autor

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu Datum, čas a místo zahájení: Středa 11. června 2020, 10:00 hod., jednání proběhlo ve formě videokonference. Sekretariát ÚKŠ zajišťoval...

Zjistit více
Zvonice 3/2020

12.06.2020 - Autor

Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. V červenci když dne ubývá, horka přibývá. Srpnové ráno bez rosy – srpnové odpoledne s bouřkou.   Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

3.08.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

počet členů komise

Anketa – Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.20 ?

Anketa – Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.20 ?

2.08.2020

 

 

 

 

 

Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.2020 ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Hlasování končí 30.9.2020, prosíme občany, aby se zúčastnili a hlasovali.

Veřejná vyhláška – opatření obecní povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecní povahy

31.07.2020

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle§ 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:

 

vyhláška

Nebezpečí vzniku požárů

Nebezpečí vzniku požárů

29.07.2020

Obecní úřad Jíloviště upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru:

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev – Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

Zakázané činnosti a protipožární opatření:

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1

písm. a. a b. se zakazuje:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

 

Věstník předpisů

Prořez stromů – ulice Příjezdní

Prořez stromů – ulice Příjezdní

24.07.2020

Od pondělí 27.7. bude probíhat prořez uschlých stromů v parčíku při sjezdu do Jíloviště – ulice Příjezdní. Provoz bude regulován, prosíme občany o opatrnost.

Obecní úřad

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2020

21.07.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 13/2020 dne 3.6.2020

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé
 4. Seznámení: s RO 6/2020
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.13

Program 53. ročníku závodu Zbraslav-Jíloviště

Program 53. ročníku závodu Zbraslav-Jíloviště

9.07.2020

program závodu

Prodej borůvek

Prodej borůvek

1.07.2020

Obec v Červnu 2020

Obec v Červnu 2020

1.07.2020

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBÍHÁ DOKONČENÍ STAVBY 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ZÁVĚRKA OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019
 • OBEC UZAVŘELA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA PROVOZ POŠTY PARTNER S OBCEMI KLÍNEC A TRNOVÁ
 • BYL SCHVÁLEN PLÁN INVESTIC DO VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY OBCE JÍLOVIŠTĚ
 • BYLO VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI ULIC LOMENÁ A SOUBĚŽNÁ
 • PROBĚHLO ŠERPOVÁNÍ (ROZLOUČENÍ S DĚTMI, KTERÉ NASTUPUJÍ V ZÁŘÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY) V MŠ JÍLOVIŠTĚ
 • OBEC PŘIJALA DOTACI OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA PODPORU ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÍLOVIŠTĚ

 

příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

1.07.2020

o zahájení řízení o vydání
Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
(úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku Praha –
Dejvice – Praha – Veleslavín)

 

oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

22.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav
U 1359/06 a U 1360/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Oznámení 1359, 1360

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

22.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn
Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09
vlny 09

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově;
MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením)
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a
Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných
návrhových dokumentací.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).
Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/93 ze dne 6. 9. 2018, č. 34/20 ze dne 22. 2. 2018 a č.
37/51 ze dne 17. 5. 2018, kterými byla schválena zadání těchto změn.

 

oznámení