Závěrečný účet za rok 2003

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2003 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. března 2003. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny rozpočtovým opatřením, které schválilo zastupitelstvo obce dne 26. 11. 2003.

Usnesení č. 5/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. ZO bere na vědomí rezignaci paní Hrubé na člena ZO, schválilo a vítá náhradníka p. Petra Šmída.

2. Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2003.

3. Složení finančního výboru: předseda ing. Paluš, členové pí. Fatková, p. Ježek.

4. Osvobození od poplatku za komunální odpad pro Martinu Smolíkovou, Roberta Říhu a Davida Říhu.

5. Zvýšení zákonem stanoveného navýšení odměn od 1.6.2004 takto: starosta, místostarosta 25 %, předsedové výborů a ostatní členové ZO 100 %.

6. Záměr obce prodat obecních pozemky:………

7. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o odběru elektrické energie v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na základě povolení starosty obce. Zároveň se konstatuje, že tento odběr byl obci refundován odběratelem, takže obci nevznikla žádná finanční újma.

Schváleno 7 hlasy.

V Jílovišti dne 30. 6. 2004

Zapsal: P. Bukovský

Ověřili: L. Ježek, F. Vaněk

Usnesení č. 4/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Usnesení ZO Jíloviště ze dne 26. 5. 2004 k finančnímu zajišťování výstavby a dostavby technické infrastruktury obce.

2. Cenový návrh vodného.

3. Souhlas s dělením pozemku p.č. 189 v k.ú. Jíloviště a s prodejem části komunikace 198/4 panu M. Šťastnému.

4. Změny využití pozemků 202/7 na ostatní plocha a 202/3 na zahrada.

5. Nájemních smluv s nájemci panem Vaňkem a panem Šťastným. Prodej části pozemku 241/7- obecní komunikace panu MUDr. Fryčovi.

6. Doplnění členů kontrolního výboru o členy Ing. M. Cvrčka a M. Součkovou.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

Připravit do příštího zasedání ZO zprávu:

– o neoprávněném odběru elektrické energie z OÚ. Zajistí pan Petřík.

– o stavu splaškové a povrchové kanalizace. Zajistí pan Petřík.

V Jílovišti dne 26. 5. 2004

Zapsal: L. Ježek

Ověřili: Ing. Paluš, P. Šmíd

Výsledky voleb do evropského parlamentu

Politická strana, politické hnutí nebo koalice Počet platných hlasů

SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 40

Koruna Česká 1

Česká strana sociálně demokratická 10

Občanská demokratická strana 87

Strana zelených 10

Konzervativní strana 1

Sdružení nestraníků 1

Balbínova poetická strana 1

Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová 10

Pravý Blok-str. za ODVOLATELNOST politiků,REFERENDA 2

UNIE LIBERÁLNÍCH DEMOKRATŮ 6

Komunistická strana Čech a Moravy 25

Strana venkova – spojené občanské síly 6

Nezávislá iniciativa (NEI) 2

„Viktor Kožený-Občanská federální demokracie“ 1

NEZÁVISLÍ 19

Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů 465

Počet odevzdaných úředních obálek 223

Počet platných hlasů ve volebním okrsku 222

Rozpočet 2004

Rozpočet 2004

PŘÍJMY tis. Kč

Daňové příjmy 3 516

Daň z nemovitostí 320

Místní poplatky 381

Správní poplatky 60

Dotace ze SR na výkon státní správy 7,5

Příjmy z vlastní činnosti 26

Příjmy z pronájmu majetku 8,7

Příjmy z úroků a finančního majetku 45

Ostatní nedaňové příjmy 21,1

————————————————-

Příjmy celkem 4 385,3

VÝDAJE tis. Kč

Pozemní komunikace 329

Veřejná silniční doprava 74

Pitná voda 264

Odvádění a čištění odpadních vod 210

Základní školy 100

Knihovna 11

Kultura 24

Tělovýchovná jednota 70

Volný čas dětí a mládeže 20

Lékařská služba první pomoci 5

Veřejné osvětlení 220

Pohřebnictví 15

Plynofikace (platba ŘSD, Svazek Ř a J) 110

Komunální služby a obecní majetek 700

Nakládání s odpady 311

Sociální péče 10

Požární ochrana 277,5

Zastupitelstvo 391

Místní správa 1 049

Finanční operace (úroky, poplatky) 576

————————————————-

Výdaje celkem 4 766,5

FINANCOVÁNÍ tis. Kč

Splátka úvěru -320

Prostředky z minulých let 701,2

————————————————-

Financování celkem 381,2

STAV BÚ OBCE 1. 1. 2004 31. 12. 2004

1 934,5 1 233,3