Seriál o třídění a recyklaci odpadů

Nejčastěji kladené otázky:

1. PROČ třídíme odpady? Co je to recyklace?

2. JAK vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie

3. JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?

4. KAM s nimi? Jak třídíme odpady?

5. CO se s odpady dále děje?

6. JAK se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.

Pokud vás tyto otázky zajímají, pak jste zde správně. Odpovědi na tyto otázky pro vás připravila autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Všechny infomace najdete v přiložených wordovských souborech.

Třídění různých druhů odpadu

1. Třídění papíru

Ve většině obcí jsou pro sběr papíru instalovány speciální kontejnery. Jejich barva by měla být modrá. Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.

Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.

Kontejnery na papír se vyvážejí většinou jednou za čtrnáct dní. Hmotnost papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrů je cca 70 kg. Sebraný papír se následně dotřiďuje, buď na třídící lince, nebo ručně. Ze směsi se vybírají nečistoty, mastný a zablácený papír, které se musí odvézt na skládku, a pak jednotlivé druhy papíru – zejména lepenkové obaly a kartonáž, noviny, časopisy a případně počítačové sjetiny. Zbylá směs je tvořena nejméně kvalitním papírem. V praxi lze vytřídit až 23 druhů papíru. Velmi ale záleží na momentální poptávce po jednotlivých druzích papíru. Papír se podle druhů lisuje do balíků a expeduje do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek, novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a 100 000 litrů vody.

Recyklace papíru je omezená, papír je možné recyklovat maximálně 6 x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny.

2. Třídění skla

Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás začala sbírat pomocí zvláštních nádob umístěných na veřejných prostranstvích. V oněch historických dobách se jednalo většinou o dvě nádoby, jedna na čiré a jedna na barevné sklo. Nyní je na sklo většinou nádoba jedna, zelené barvy na sklo smíšené, ale návrat kontejnerů na čiré sklo je nejspíš nezadržitelný.

Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice ) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.

Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.

Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou za měsíc. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty a skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drť požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se vyrábějí opět vyrábí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie než při výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá větší podíl primárních surovin.

3. Třídění plastů

Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech se zavedl sběr a třídění plastů. Třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.

Kontejnery na plasty jsou převážně žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte místo v kontejneru, asi 3 x.

Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Kontejnery na plasty se většinou vyvážejí jednou týdně, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 Kg.

Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren.

PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují buď do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze starých.

Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na čistotu a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.

V některých oblastech se třídí pouze PET láhve.

Je to zejména v místech, kde není k dispozici dostatečné třídící zařízení. PET láhve se totiž dají bez problémů třídit ručně na zpevněné ploše, nebo ve velké garáži a lisovat na malém lisu.

Do kontejnerů na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů. Do kontejnerů pak NEPATŔÍ nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty. U láhví se nesmí dotahovat uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků. Postup zpracování je stejný.

4. Třídění ostatního odpadu

a) Třídění nápojových kartónů

Nápojové kartóny (krabice na nápoje) patří mezi velmi populární obaly. Jsou tvořeny dvěma, nebo třemi druhy materiálů, přičemž hlavní součástí je vysoce kvalitní papír, přes 70% hmotnosti obalu. Pro zajištění nepropustnosti obalu je nápojový karton vybaven polyetylenovou fólií, pro zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn ještě fólií hliníkovou. Právě pro svůj obsah vysoce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává stejně jako sběrový papír, rozvlákňuje se. Zbylý odpad v podobě plastových a hliníkových fólií se v Evropě používá zejména pro výrobu páry a tepla, případně speciálních lisovaných výrobků. V ČR se zpracováním nápojových kartónů zabývají dvě papírny, jedna v Bělé pod Bezdězem a druhá v Žimrovicích na Moravě. Proto se ještě nápojový kartón nesbírá ve všech obcích. Obě papírny nápojový karton rozvlákňují, papírna v Bělé ještě navíc vyrábí z kartonů za tepla lisované desky, které se dají použít např. jako police do regálů. Odpad vzniklý z rozvláknění lze navíc použít k výrobně stavebních desek, čímž se zabývá společnost R.P.O. v Hrušovanech u Brna. Třídit nápojový karton je velmi snadné, prázdný nápojový karton stačí jen vypláchnout malým množstvím vody a pak jen předat na to správné místo. Sbírá se buď do nádob označených samolepkou, nebo do speciálních pytlů, které se po naplnění odkládají na příslušná sběrná místa. Po svezení se dotřídí, slisují do balíků a převezou do papíren k recyklaci.

b) Třídění kovů

Třídění kovů má u nás dlouholetou tradici. Jedná se o surovinu natolik zajímavou, že se jí mnoho firem intenzivně věnuje a kovové odpady od občanů vykupují. Proto se v drtivé většině případu kovy nesbírají v obcích do nádob. Pro třídění kovů platí dvě základní pravidla. Prvním je třídění podle materiálu na železné a neželezné kovy a druhé, které vylučuje ze sběru kovy znečištěné nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné odpady, které se musí sbírat odděleně a odkládat na sběrné dvory, nebo při mobilních sběrech. Vytříděné kovy se zpracovávají v hutích, kde se z nich vyrábějí nové kovové výrobky. Ušetří se při tom velké množství energie ( u hliníku až 90%) a primárních surovin, železný šrot je nezbytný pro úspěšnou výrobu nové oceli.

c) Třídění bioodpadu

Bioodpad patří mezi nejproblematičtější složky komunálního odpadu, protože neustále mění své vlastnosti, rozkládá se a velmi často zapáchá. Na skládkách zapříčiňuje vznik skládkového plynu, ve spalovnách příliš nehoří. Každý rodinný domek se zahradou by měl být vybaven domácím kompostérem, kde by měl bioodpad skončit. Pro obyvatele sídlišť to je většinou neřešitelný problém, i když i k nám se rozšiřují tzv. drtiče odpadu připevněné k sifonu kuchyňského dřezu, které odpad nadrtí a spolu s odpadní vodou odtečou kanalizací. Ovšem je nutné, aby kanalizace byla napojena na čistírnu odpadních vod. Proto se pomalu zakládají kompostárny menších velikostí, které bioodopad zpracovávají. Bohužel není s nimi prozatím dostatek zkušeností, navíc kvalita bioodpadu sebraného ve městech není dobrá, obsahuje mnoho příměsí (fólie, sklo, kovy), které zhoršují úroveň vzniklého kompostu.

Mýty a pověry v třídění:

1. Z PET láhví musí být odstraněno víčko, etiketa, jinak se nedá PET láhev zpracovat.

Není tomu tak. PET láhve před zpracováním procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena. Takže odstraněním etikety a víčka pomůžete zpracovateli, ale nutné to není. Mnohem důležitější je láhev sešlápnout, tak aby zabírala co nejméně prostoru a víčko neutahovat. Utažená láhev totiž nelze dobře lisovat.

2. Krabice od mléka, džusů, apod. patří do papíru

Ne. V každé oblasti je systém sběru nápojových kartonů nastaven jinak. Někde se sbírá do nádob spolu s papírem, jinde s plasty, někde jsou samostatné nádoby, někde se sbírá do pytlů. Je třeba informovat se na obci, nebo hledat nádoby označené samolepkou pro sběr nápojových kartonů.

3. Nemá cenu odpady třídit, protože svozová firma vše smíchá a odveze na skládku.

Není to stoprocentně pravda, i když i takové příklady se občas mohou vyskytnout. Problémy jsou v transparentnosti svozu tříděného odpadu. Pokud je obec vybavena kontejnery na tříděný odpad s kolečky, sváží je totiž úplně stejné auto, které sváží i běžné popelnice. Je to víceúčelové vozidlo, které se po svozu popelnic vyčistí a pak může svážet tříděný odpad. Tímto způsobem se šetří dopravní náklady. Pokud je obec vybavena kontejnery se spodním výsypem, musí přijet speciální vozidlo s rukou, které nádobu zvednou a vysypou do kontejneru na korbě. Tento kontejner bývá vybaven přepážkou tak, aby se daly odvézt dvě komodity najednou.

Někdy je tříděný odpad tak znehodnocen nebezpečnými odpady, nebo komunálním odpadem, že se musí odvézt na skládku. Ale to je otázka pro neukázněné občany. Pokud máte pochybnosti o tom jak se s odpady nakládá, kontaktujte příslušný obecní úřad.

Ve fotogalerii jsou uvedeny obrázky k jednotlivým druhům odpadu.

Třídění odpadu v domácnostech

Třídění odpadů je velmi snadné, dá se provozovat jak v garsonce v paneláku ve velkém městě, tak ve vícegeneračním domku na venkově.

Několik možností jak v domácnosti třídit odpady:

1. Třídění nebezpečných odpadů

Pokud ve Vašem městě není sběrný dvůr, je nutné s odpadem vyčkat na mobilní svoz odpadu. Odpad je nutné uložit na zabezpečeném místě (sklep, půda) a řádně uzavřený v obalu tak, aby při neodborné manipulaci nedošlo k úniku a potřísnění pokožky. U léků je situace jednodušší, ty lze kdykoliv odevzdat do lékárny.

2. Třídění využitelných odpadů

Domácnosti disponující velkým množstvím prostoru, sklepem, kůlnou apod. si mohou dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo například samostatných pytlů na jednotlivé druhy odpadu. Pokud se jeden z košů, nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušného kontejneru.

Je-li místa poskrovnu je možné použít třeba starou krabici od bot a do ní odkládat všechen využitelný odpad – sklenice, plastové lahve, papírové obaly. Jakmile se krabice naplní odneseme krabici ke kontejnerům a na místě roztřídíme do příslušných nádob.

Pokud není místa nazbyt, je tu ještě jedno řešení, odpad se během dne odkládá do igelitové tašky a druhý den ráno při cestě do práce se odloží do příslušných kontejnerů.

Rozhodně se tedy nejedná o „práci navíc,“ jak často zní oblíbená výmluva, záleží pouze na ochotě každého.

Institut zpětného odběru

Zpětný odběr je novinka, která byla zavedena s novým zákonem o odpadech v roce 2001. Jejím účelem je přenesení odpovědnosti za některé druhy odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká většinou takových použitých zařízení, které se po ukončení své životnosti stávají nebezpečným odpadem, jedná se o minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, zářivky a výbojky , pneumatiky a lednice používané v domácnostech. Tyto výrobky, v případě že již dosloužily, jsou výrobci povinni od spotřebiče zdarma odebrat zpět. Tedy, pokud Vám doslouží lednička, máte plné právo ji přivézt k prodejci, u kterého si koupíte novou, i když nákup nové není podmínkou, stejně tak můžete v pneuservisu odevzdat ojeté pneumatiky, v autoservisu vyjetý olej a v prodejně elektro pak staré zářivky, nebo vybité baterie.

Třídění odpadů

Co je to odpad?

Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává pro člověka nepotřebnou a on cítí potřebu se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, pokud ztratila svůj původní účel, nebo vlastnosti – např. autovrak. Platné zákony nařizují každému odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to tedy, že není možné hromadit na pozemku harampádí a tvrdit, že je to materiál potřebný ke zpevnění plotu před dotěrným sousedem.

Odpady vznikající v domácnostech, se nazývají domovní odpad, komunální odpad je pak odpad, který vzniká na území obce, tzn. domovní odpad od občanů a odpad z údržby obce (odpadkové koše, uliční smetky, hřbitovní odpad?.).

V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny:

1. Objemný odpad

Objemný odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické nádoby na odpad. Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramiku a jiné rozměrné vybavení domácností. Jelikož se takový odpad nevejde do standardní nádoby na odpad, ukládá se do tzv. velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 – 32 m3. Tyto kontejnery jsou umístěny buď ve sběrných dvorech, nebo jsou pravidelně rozmisťovány v obci na veřejných prostranstvích. Výhodou sběrných dvorů je jejich pravidelná provozní doba a vyškolená obsluha, která zabrání vzniku hromad odpadů okolo kontejneru. Objemný odpad se zpravidla dále neupravuje a ukládá se na skládky, případně se odstraňuje ve spalovnách komunálních odpadů.

2. Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje jednu nebo více složek nebezpečných pro lidské zdraví, nebo pro životní prostředí, nebo má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Proto je nezbytně nutné takovéto odpady třídit z domovního odpadu a předávat je specializovaným firmám ve sběrných dvorech, nebo při mobilních svozech nebezpečných odpadů. Mobilní sběry probíhají zpravidla dvakrát ročně a obec by o nich měla v dostatečném předstihu informovat. V žádném případě není možné odhazovat nebezpečné odpady do popelnic. V případě, že si nejste jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad, můžete najít informace na obalu výrobku (např. výrobci barev na obalech uvádějí jak s obalem nakládat), nebo s předmětem jednejte jako by to nebezpečný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému poškození zdraví, nebo kontaminaci prostředí.

Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vznikají?

Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a rozpouštědla a obaly od těchto látek, prostředky domácí chemie, nebo látky na hubení škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových vozidel, akumulátory a většina baterií, zářivky a jiná zařízení s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně mastí, kyseliny, fotochemikálie, vyřazená elektronika (zejména monitory) a chladničky.

Nebezpečné odpady se po sběru od občanů převezou speciálně upraveným vozem k dalšímu nakládání. Lednice, elektronika, zářivky, akumulátory se na zvláštních zařízeních demontují, odstraňují se z nich nebezpečné složky, které se následně bezpečně odstraňují nebo používají při výrobě nových výrobků. Použité minerální oleje se dají regenerovat např. na oleje topné. Většina kapalných nebezpečných odpadů, léky, materiály znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů. Takovýchto spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi vybaveny např. velké nemocnice, které tak likvidují infekční materiál. Ostatní nebezpečné odpady, které nelze žádným z výše uvedených způsobů zpracovat, či odstranit, se ukládají na skládky nebezpečných odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně dohlíží na bezpečné uložení odpadu.

3. Využitelné odpady

Využitelné odpady jsou odpady, které se dají použít k získání stejného, nebo podobného materiálu, nebo výrobku. Tradičně se mezi tyto odpady řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad ze zeleně (bioodpad).

Využitelné odpady se dají při dodržení přesných pravidel sbírat do oddělených nádob, nebo na sběrná místa, dále upravovat teprve poté mohou posloužit k výrobě jiného výrobku či materiálu.

4. Směsný domovní odpad

Směsný odpad je odpad, který by měl po vytřídění předchozích složek skončit v popelnici. Z pravidelně prováděných rozborů domovního odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká popelnice obsahuje až 30% objemu plastů, až 20% objemu papíru, téměř 8% skla, velké množství bioodpadu a také nebezpečné odpady. Je tedy jasné, že pokud by se odpady doopravdy důsledně třídily, nemohly by popelnice přetékat odpady a v jejich okolí by se nemohl vyskytovat nepořádek.

Zásady správného třídění odpadů:

Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud na nich nejsou vyžadujte informace od obce, případně svozové firmy!!!

Odkládejte odpad jen do příslušných nádob!!!

Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin, nebo chemikáliemi!!!

Zmenšujte objem odpadu!!!

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout typy kontejnerů na jednotlivé druhy odpadu.

Usnesení č. 3/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Rozpočet obce Jíloviště na rok 2004.

2. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o veškeré stavební činnosti na k. ú. obce Jíloviště.

3. Výši nájmu v obecním bytě na částku 300,- Kč/měsíc.

4. Pravidla financování připojení na tlakovou kanalizaci. Občan si uhradí finanční náklady na:

a) projektovou dokumentaci,

b) zemní práce na vlastním pozemku,

c) podloží pod jímku a její obetonování,

d) elektroinstalaci a revizi,

e) připojení jímky k hranici svého pozemku,

f) montážní práce.

Příspěvek Obce = úhrada finančních nákladů na:

a) plastovou (betonovou) jímku,

b) čerpadlo,

c) rozvaděč,

– přípojku od hlavního řádu tlakové kanalizace k hranici pozemku stavebníka.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Připravit do příštího zasedání podklady k dělení pozemku parcelní č.189 (pan Šťastný).

Zajistí: starosta. Termín: květen 2004.

2. Připravit podklady od firmy RAKURS, a.s. ke změně využití pozemků kolem vily BAXA.

Zajistí: starosta. Termín: květen 2004.

3. Předložit souhlasné stanovisko pana JUDr. Petráčka a pana Srby s prodejem části obecní komunikace p. č. 241/7 o výměře 30 m².

Zajistí: starosta. Termín: květen 2004.

Schváleno 5 hlasy.

V Jílovišti dne 16. 4. 2004

Zapsal: K.Dostálek Ing. Karel Dostálek v. r.

Ověřili: M. Petřík, T. Patera