Usnesení č. 10/2003

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Dodavatelskou firmu na plynofikaci hasičské zbrojnice včetně obecního bytu, firmu Miroslav Hrubý – Montáže topení, vody a plynu.

Schváleno 8 hlasy. Zdržel se hlasování M. Petřík.

V Jílovišti dne 22. 10. 2003

Zapsal: K. Dostálek

Ověřili: M. Petřík, P. Šmíd

Usnesení Č. 9/2003

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Vyhlášku č. 5/2003 obce Jíloviště o veškeré stavební činnosti na k. ú. obce Jíloviště.

2. Pravidla k udělení sociální výpomoci občanům na zaplacení místního poplatku za komunální odpad r. 2003.

3. Prominutí příspěvku na kanalizaci paní Šlapákové v případě souhlasu se zřízením věcného břemene a realizací napojení rodinného domu č. p. 32 na budoucí kanalizační přípojku jejího objektu.

4. Opravu Pražské ulice v úseku od požární zbrojnice k Motorestu, kterou provede firma Martin Šťastný.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:

1. Další odměnu členům zastupitelstva obce.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zřídit inventarizační komisi a zahájit inventury.

Zajistí: předsedkyně finančního výboru M. Hrubá. Termín: do poloviny listopadu 2003.

2. Provést výběrové řízení na opravy a údržbu veřejného osvětlení.

Zajistí: starosta. Termín: do konce listopadu 2003.

Schváleno 7 hlasy.

V Jílovišti dne 22. 10. 2003

Zapsala: M. Šedivá

Ověřili: T. Patera, M. Hrubá

Usnesení Č. 1/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Komisi kontrolující dodržování vyhlášky č. 1/2003 o ochraně ovzduší ve složení Miroslav Petřík, Pavel Šmíd, František Vaněk.

2. Zrušení Usnesení obecního zastupitelstva Jíloviště ze dne 20. 3. 2000.

3. Zachování stávajícího sjezdu ze Strakonické (směr Dobříš) do obce i po vybudování odbočovacího pruhu s novým sjezdem.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:

1. Podobu OÚ Jíloviště.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zajistit smlouvami a doklady směnu pozemku s SPT Telecom.

Zajistí: starosta. Termín: červen 2004.

2. Projednat s uživateli obecních pozemků jejich zájem o koupi či pokračování pronájmu.

Zajistí: starosta. Termín: červen 2004.

3. Vypracovat písemný návrh na podobu OÚ.

Zajistí: všichni zastupitelé. Termín: do zasedání č. 2/2004.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 11. 2. 2004

Zapsala: M. Šedivá

Ověřili: Ing. P. Paluš, T. Patera

Usnesení Č. 11/2003

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Změny rozpočtu r. 2003.

2. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

4. Udělení čestného občanství Františku Veselému.

5. Pořadí ulic zimní údržby.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zajistit smlouvami a doklady směnu pozemku s SPT Telecom.

Zajistí: starosta. Termín: do zasedání v lednu 2004.

2. Projednat s uživateli obecních pozemků jejich zájem o koupi či pokračování pronájmu.

Zajistí: starosta. Termín: do zasedání v lednu 2004.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 26. 11. 2003 Ing. Karel Dostálek v. r.

Zapsala: M. Šedivá

Ověřili: L. Ježek, F. Vaněk