Zasedání zastupitelstva č.15/2008

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2008.

b) Příspěvku SDH Jíloviště a TJ Jíloviště.

c) Výstavby rodinného domu č.p. 10 v ulici Lipové.

d) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení stavby „Jíloviště-

Baxova vila“ s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemku parc. č.429/4 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

f) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemkům parc. č.95, 437/2, 155/21, 142/5, 155/20, 442/3, 513 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

g) Souhlasu se stavbou pro chaty Bučina – kabely VN 22 kV.

h) Výběrového řízení na stavbu JÍLOVIŠTĚ – VODOVOD, výtlak surové vody z prameniště Jeptiška – obnova výměnou“.

i) Stavebních úprav chaty Na Hájensku č.e. 056.

j) Záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 333/5.

k) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

l) Řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1.

m) Výstavby ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8.

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2008.

USNESENÍ č. 2a/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008.

Schváleno 7 hlasy.

b) Příspěvku SDH Jíloviště a TJ Jíloviště.

USNESENÍ č. 2b/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pro rok 2008 příspěvek SDH Jíloviště ve výši 18 000,- Kč

na činnost s mládeží a TJ Jíloviště ve výši 130 000,- Kč na práci s mládeží, údržbu hrací plochy

a okolí, posílení rezervoáru vody a dokončení oplocení hřiště.

Schváleno 7 hlasy.

c) Výstavby rodinného domu č.p. 10 v ulici Lipové.

USNESENÍ č. 2c/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu rodinného domu č.p. 10 v ulici Lipové podle

předložené dokumentace od projektanta pana Ing. J. Procházky, č. zak. 0508.

Schváleno 7 hlasy.

d) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení stavby „Jíloviště-

Baxova vila“ s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

USNESENÍ č. 2d/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

komunikační vedení stavby „Jíloviště – Baxova vila“ s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemku parc.

č. 429/4 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

USNESENÍ č. 2e/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

komunikační vedení k pozemku parc. č. 429/4 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

f) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemku parc. č. 95, 437/2, 155/21, 142/5, 155/20, 442/3, 513 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

USNESENÍ č. 2f/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

komunikační vedení k pozemkům parc. č. 95, 437/2, 155/21, 142/5, 155/20, 442/3, 513 s

Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

g) Souhlasu se stavbou pro chaty Bučina – kabely VN 22 kV.

USNESENÍ č. 2g/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavbu „Jíloviště, chaty Bučina – kabely VN 22 kV“ a

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto stavbu.

Schváleno 7 hlasy.

h) Výběrového řízení na stavbu „JÍLOVIŠTĚ – VODOVOD, výtlak surové vody z prameniště Jeptiška – obnova výměnou“.

USNESENÍ č. 2h/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na návrh hodnotící komise zhotovitele stavby

„JÍLOVIŠTĚ – VODOVOD, výtlak surové vody z prameniště Jeptiška – obnova výměnou“

společnost Zepris s.r.o.

Schváleno 7 hlasy.

i) Stavebních úprav chaty Na Hájensku č.e. 056.

USNESENÍ č. 2i/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavební úpravy chaty Na Hájensku č.e. 056 podle

předložené dokumentace za předpokladu, že majitel požádá o rekolaudaci chaty na trvalé

bydlení.

Schváleno 7 hlasy.

j) Záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 333/5

USNESENÍ č. 2j/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště pronajmout pozemek parc. č. 333/5.

Schváleno 7 hlasy.

k) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

USNESENÍ č. 2k/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště prodat pozemek parc. č. 142/3 a 142/4

a pověřuje Lucii Hastrmanovou , Miroslava Petříka a Jana Vorla jednáním s manželi Hrubými,

Černými a Svobodovými. Manželé Hrubých, Černých, a Svobodovi budou o tomto záměru

informováni dopisem.

l) Řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bude řešit tento bod na příštím zasedání.

m) Výstavby ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bude řešit tento bod na příštím zasedání.

Zasedání zastupitelstva č.14/2008

Program

projednání:

a) Rozpočtu na rok 2008

b) Výstavba nového rekreačního objektu na místě rekreačního objektu e.č. 87 na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14.

c) Obecní příjezdové komunikace par.č. 437/1 ke hřbitovu.

d) Výstavby čerpací stanice pohonných hmot na Cukráku.

e) Organizátora výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního řadu od Jeptišky k podchodu na Trnovou.

f) Odměn členů zastupitelstva obce Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení

a) Rozpočtu na rok 2008.

USNESENÍ č. 2a/14/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2008 s příjmy 7569,65 tis., výdaji 7569,65 tis. a financováním 0 a pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v případě, kdy se nebude měnit výše příjmů nebo výdajů v jednotlivých odvětvích. S provedeným rozpočtovým opatřením bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání. Ostatní rozpočtová opatření projednává a schvaluje ZO.

Schváleno 8 hlasy.

b) Výstavba nového rekreačního objektu na místě rekreačního objektu e.č. 87 na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14.

USNESENÍ č. 2b/14/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu nového rekreačního objektu na místě rekreačního objektu e.č. 87 na pozemcích par. č. 191/2, 191/12 a 191/14 dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval pan Ing. Arch. Josef Lavička.

Schváleno 8 hlasy.

 

c) Obecní příjezdové komunikace par.č. 437/1 ke hřbitovu.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí, že do příštího zasedání bude navrženo řešení napravení majetkových vztahů příjezdové komunikace par. č. 437/1 ke hřbitovu .

 

d) Výstavby čerpací stanice pohonných hmot na Cukráku.

USNESENÍ č. 2d/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště nemá námitek proti záměru vybudovat čerpací stanici pohonných hmot na Cukráku, který předložila firma EsCargots s.r.o. za předpokladu, že do projektu bude zapracována autobusová stanice směrem na Mníšek pod Brdy a majitel této čerpací stanice se bude starat o pořádek na obou stranách rychlostní komunikace.

Schváleno 8 hlasy.

e) Organizátora výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního řadu od Jeptišky k podchodu na Trnovou.

USNESENÍ č. 2e/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako organizátora výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního řadu od Jeptišky k podchodu na Trnovou pana Ing. Jiřího Melouna. Zastupitelstvo

obce dále navrhuje do výběrové komise Petra Brůnu, Miroslava Petříka, Ivo Černého a Ing. Jana

Vorla.

Schváleno 8 hlasy.

f) Odměn členů zastupitelstva obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2f/14/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1. 3. 2008 měsíční odměnu neuvolněným členům ZO panu M. Petříkovi ve výši 970,- Kč, paní Libuši Fatkové ve výši 1 270,- Kč a panu Ing. Janu Vorlovi ve výši 10 500,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

Zasedání zastupitelstva č.13/2008

Program

projednání:

a) Smlouvy o mezi obcí Jíloviště a VAK Beroun ve věci provozování vodohospodářského zařízení v obci

Jíloviště

b) Výše vodného a stočného na rok 2008

c) Bezúplatného převodu pozemku 397/3 v k.ú. Jíloviště

d) Členského příspěvku Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR)

e) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č.p. 10 v ulici Lipová

f) Využití objektu č.p. 2

g) Výstavby nového rodinného domu na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14 a přestavba chaty č.e. 0140

h) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení

a) Smlouvy mezi obcí Jíloviště a VAK Beroun ve věci provozování vodohospodářského zařízení v obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2a/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností VAK Beroun, a.s. ve věci provozování vodohospodářského zařízení v obci Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy.

b) Výše vodného a stočného na rok 2008.

USNESENÍ č. 2b/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2008 vodné ve výši 36,34 Kč/m³ s 9% DPH a stočné ve výši 25,66 Kč/m³ s 9 % DPH, tedy celkem 62 Kč/m³ s 9 % DPH.

    Schváleno 7 hlasy.

c) Bezúplatného převodu pozemku č.p. 397/3 v k.ú. Jíloviště.

USNESENÍ č. 2c/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatný převod pozemku č.p. 397/3 v k.ú. Jíloviště od ŘSD.

d) Výše členského příspěvku Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR).

USNESENÍ č. 2d/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje roční členský příspěvek Sdružení místních samospráv České republiky který je stanoven dle stanov SMS ČR a tedy ve výši 1000 Kč + 1Kč za každého občana obce. Pro letošní rok je poplatek ve výši 1606,- Kč. Pro následující roky bude stanoven podle schváleného vzorce

Schváleno 7 hlasy.

e) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č. p. 10 v ulici Lipové.

USNESENÍ č. 2e/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o udělení výjimky k nemovitosti č.p. 10 v ulici Lipové.

Schváleno 7 hlasy.

f) Využití objektu č.p. 2.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí využití objektu č.p. 2

g) Výstavby nového rodinného domu na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14 a přestavba chaty č.e. 0140.

USNESENÍ č. 2g/13/2008

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s přestavbou chaty č. e. 0140 podle předložené projektové dokumentace. dále nesouhlasí s výstavbou RD na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14.

Schváleno 7 hlasy.

h) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu.

USNESENÍ č. 2h/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje zaplacení faktury společnosti VHS Benešov s.r.o. za dovážení vody cisternami do vodojemu na Cukráku ve výši 360 000,- Kč.

Zasedání zastupitelstva č.12/2008

Program

projednání:

a) Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení

b) Rozpočtového opatření č. 6/2007.

c) Vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku za komunální odpad.

d) Návrhu rozpočtu Mníšeckého regionu na rok 2008.

e) Odměny člena zastupitelstva obce.

f) Odepsání pohledávky za práci kominíka v roce 2001 ve výši 9 000,- Kč.

g) Žádosti o prominutí místního poplatku za komunální odpad.

h) Smlouvy o využití pozemku p.č. 333/5.

i) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č. p. 10 v ulici Lipové.

j) Výstavby nového rodinného domu na pozemku č. p. 188/14.

k) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu

l) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

m) Pravidel poskytování místnosti v hasičské zbrojnici maminkám s malými dětmi.

n) Úhrady spotřeby vody v hasičské zbrojnici.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení

a) Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení

USNESENÍ č. 2a/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o budoucím uzavření smlouvy o provozování

a pronájmu vodohospodářského zařízení“. Tato „Smlouva o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení“ bude podepsána nejpozději do 31. 3. 2008.

Schváleno 8 hlasy.

b) Rozpočtového opatření č. 6/2007.

USNESENÍ č. 2b/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2007.

Schváleno 8 hlasy.

c) Vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku za komunální odpad.

USNESENÍ č. 2c/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

– Obecně závaznou Vyhlášku č. 1/2008 s výší poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu ve

výši 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok,

– vypuštění textu v Obecně závazné Vyhlášce č. 7/2003 v čl. 6 – Závěrečné ustanovení v bodu 5

„O snížení nebo prominutí poplatku rozhoduje zastupitelstvo obce Jíloviště.“

Schváleno 8 hlasy.

d) Návrhu rozpočtu Mníšeckého regionu na rok 2008.

USNESENÍ č. 2d/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet Mníšeckého regionu na rok 2008.

Schváleno 8 hlasy.

e) Odměny člena zastupitelstva obce.

USNESENÍ č. 2e/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odměnu od 1. 2. 2008 neuvolněné člence zastupitelstva

obce a předsedkyni a člence kontrolního výboru paní l. Fatkové ve výši 1 200,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

f) Odepsání pohledávky za práci kominíka v roce 2001 ve výši 9 000,- Kč.

USNESENÍ č.2f/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odepsání pohledávky za práci kominíka v roce 2000 ve

výši 9 000,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

g) Žádostí o prominutí místního poplatku za komunální odpad.

Tento bod jednání byl řešen v bodě c).

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že žádosti o prominutí poplatku jsou v pravomoci správce

tohoto poplatku, tedy OÚ Jíloviště.

h) Smlouvy o využití pozemku p.č. 333/5.

USNESENÍ č.2h/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o nájmu zemědělského pozemku“ mezi panem

Andresem Františkem a obcí Jíloviště na udržování obecního pozemku p.č. 333/5.

Schváleno 8 hlasy.

i) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č. p. 10 v ulici Lipové.

Na základě předložené dokumentace není zcela jasné, zda vjezd do garáže na dotčeném pozemku

nebude zasahovat do obecní komunikace. Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá projednání tohoto bodu s tím, že je zapotřebí doložit, jak bude řešen vjezd do garáže, aby nezasahoval do místní komunikace.

Schváleno 8 hlasy.

j) Výstavby nového rodinného domu na pozemku č. p. 188/14.

USNESENÍ č.2j/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje výstavbu nového rodinného domu na pozemku č.p.

188/14 a to z důvodu, že tato výstavba odporuje platnému územnímu plánu obce Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se M. Petřík.

k) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu.

USNESENÍ č.2k/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tento postup pro řešení zaplacení faktury společnosti

VHS Benešov s.r.o. za dovážení vody cisternami do vodojemu :

– vrátit společnosti VHS Benešov s.r.o. fakturu číslo 2690072251, která je vystavena na částku

555 732 Kč včetně DPH. Splatnost této faktury je 18. 1. 2008.

– zadat vypracování posudku, zda má společnost VHS Benešov s.r.o. právo na obci požadovat

zaplacení této faktury,

– pověřit pana Ing. J. Šintáka – technického auditora pro vodovody a kanalizace k vypracování

tohoto posudku.

Schváleno 8 hlasy.

l) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

USNESENÍ č.2l/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/4 tento postup:

– obec objedná geometrické zaměření těchto i okolních pozemků na svoje náklady,

– na základě výsledku tohoto geometrického zaměření bude vyvoláno další jednání mezi obcí

a majiteli sousedních pozemků p.č. 142/3 a 142/4.

Schváleno 8 hlasy.

m) Pravidel poskytování místnosti v hasičské zbrojnici maminkám s malými dětmi.

USNESENÍ č. 2m/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, že v rozpočtu obce na rok 2008 bude pamatováno na

úhradu pronájmu za místnost v restauraci U Hastrmana, která bude sloužit setkáváním

maminek s malými dětmi.

Schváleno 8 hlasy.

n) Úhrady spotřeby vody v hasičské zbrojnici.

USNESENÍ č. 2n/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje řešení úhrady za spotřebu vody v hasičské zbrojnici tak,

že z faktury číslo 859118 zůstane nájemníkovi bytu úhrada ve výši 700,- Kč. Zbývající část

faktury uhradí obec ve výši 742,- Kč a SDH Jíloviště ve výši 742,- Kč. Zastupitelstvo obce

Jíloviště bere na vědomí, že stav vodoměru u nájemníka bytu v hasičské zbrojnici a vodoměru

v hasičské zbrojnici budou odečítány na konci každého měsíce a zapisovány do provozního

sešitu.

Schváleno 8 hlasy.

Tábor Sloup v Čechách 2008

Fotografii z turistického tábora ve Sloupu v Čechách naleznete zde