Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

27.01.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 19. 10. 2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen„ správní řád“) a podle§ 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ICO 00066001, Zborovská 81 /11, 150 00 Praha 5

ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, lokalita – silnice 111/1025, ulice Klínecká v Jílovišti

spočívající v úpravě stávajícího svislého dopravního značení (dále SDZ) a osazení a vyznačení nového svislého a vodorovného dopravního značení

 

  vyhláška

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2020

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2020

27.01.2021

V souladu s §18 odst. 1 zákona é. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) se předkládá tato výroční zpráva za rok 2016 o činnosti obce Jíloviště v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích

 

  Zpráva

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.01.2021

společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav
U 1365/08 a U 1367/08
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/7 ze dne 11. 6. 2020, kterým bylo schváleno zadání těchto změn. Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:

Společné jednání se bude konat dne 11. 2. 2021 od 9.30 hod.

 příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.01.2021

o společném jednání a vystavení návrhu změny
Z 3239/15

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) společným jednáním o návrhu Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/16 ze dne 12. 12. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:

Společné jednání se bude konat dne 11. 2. 2021 od 11.30 hod.

 oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.01.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 2759/00
vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu Změny ÚP.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

Zpracovaný návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v rámci společného jednání o návrhu Změny ÚP dne 19. 1. 2017. Magistrát hl. m. Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se
Změna ÚP vydává.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 25. 2. 2021 od 10:00 hod.

 oznámení