Zasedání zastupitelstva č.11/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 5/2007.

b) Rozpočtového provizoria na rok 2008.

c) Kontroly plnění usnesení ZO a dodržování předpisů a smluvních dohod kontrolním výborem dne 12. 1. 2008.

d) Provozovatele vodovodní a kanalizační sítě v obci Jíloviště.

e) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

f) Dopisu občanů ve věci viladomů v ulici Františka Smolíka.

g) Objednávky na pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánování a stavebního řádu v Černošicích.

h) Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.

i) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

j) Prodeje akcií České spořitelny a.s. za 400 Kč za jednu akcii.

k) Prodeje pozemku p.č. 39/3 o výměře 2 m².

l) Cen za komunální odpad na rok 2008.

Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení

a) Rozpočtového opatření č. 5/2007.

USNESENÍ č. 2a/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2007.

Schváleno 6 hlasy.

b) Rozpočtového provizoria na rok 2008.

USNESENÍ č. 2b/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008. Do doby schválení nového rozpočtu budou příjmy a výdaje ve výši 1/12 za každý měsíc rozpočtových příjmů a výdajů roku 2007.

Schváleno 6 hlasy.

c) Kontroly plnění usnesení ZO a dodržování předpisů a smluvních dohod kontrolním výborem dne 12. 1. 2008.

USNESENÍ č. 2c/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s předloženým plánem kontrolního výboru obce Jíloviště o provedení kontrolní činnosti dle předloženého záměru:

Předmět kontroly :

1) – podpisový řád a platné podpisové vzory k účtům obce Jíloviště,

2) – rozpočet na rok 2007 a výkaz hospodaření za rok 2006 SOMR ( Usnesení ZO č. 2d/2/2006),

3) – Smlouva o inženýrské činnosti pro stavbu nového sjezdu ze silnice ¼ v k.ú.

Jíloviště s paní Klimentovou (Usnesení ZO č. 2j/2/2006),

4) – Smluvní dokumentace o provozování VHZ s VHS s.r.o., Benešov,

5) – Zápisy z jednání výběrové komise na nového provozovatele VHZ v obci

( Usnesení ZO č. 2h/7/2007).

Schváleno 6 hlasy.

d) Provozovatele vodovodní a kanalizační sítě v obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2d/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště potvrzuje a schvaluje provozovatele obecního vodovodu a kanalizace VAK Beroun a.s. Tento provozovatel byl vybrán výběrovou komisí dne 28. 11. 2007.

Schváleno 7 hlasy.

e) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

USNESENÍ č.2e/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

Schváleno 7 hlasy.

f) Dopisu občanů ve věci viladomů v ulici Františka Smolíka.

USNESENÍ č.2f/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí dopis občanů Jíloviště s tím, že jejich připomínky budou akceptovány v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí pro tuto lokalitu, tedy část pozemku p.č. 175/12.

g) Objednávky na pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánování a stavebního řádu v Černošicích.

USNESENÍ č.2g/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst.5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Jíloviště a schválilo podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona jako pořizovatele nového územního plánu obce Jíloviště podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností Černošice.

Zastupitel pověřený zažádat úřad územního plánování o projednání nového územního plánu obce Jíloviště a spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování nového územního plánu je Ing. Karel Dostálek, tel. 257730274, e-mail: dostalek@jiloviste.cz.

Schváleno 7 hlasy.

h) Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.

USNESENÍ č.2h/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodlo podle § 44 a § 46 stavebního zákona o pořízení změny č. 3 územního plánu obce Jíloviště pro lokalitu „hotel Cinema Palace“, která zahrnuje část pozemku č.parc. 175/12 v k.ú. Jíloviště.

Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schválilo jako pořizovatele změny č. 3 územního plánu obce Jíloviště pro tuto lokalitu podle § 6 odst.1 písm. stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností Černošice.

Zastupitel pověřený zažádat úřad územního plánování o projednání změny č. 3 územního plánu obce Jíloviště pro lokalitu hotelu Cinema Palace a spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování změny č. 3 je Ing. Karel Dostálek, tel. 257730274, e-mail: dostalek@jiloviste.cz.

Změna územního plánu č. 3 bude financována společností RH arch s.r.o.

Schváleno 7 hlasy.

i) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

USNESENÍ č.2i/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tento postup ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/4:

– zainteresovaní občané budou písemně pozvání na pracovní schůzku ZO dne 16. 1. 2008 na které budou s nimi projednány podmínky případného odprodeje pozemků p. č. 142/3 a 142/4.

Schváleno 7 hlasy.

j) Prodeje akcií České spořitelny a.s. za 400 Kč za jednu akcii.

USNESENÍ č.2j/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje prodej akcií České spořitelny, a.s. ve vlastnictví obce Jíloviště firmě FINANCE Zlín, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

k) Prodeje pozemku p.č. 39/3 o výměře 2 m².

USNESENÍ č.2k/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej pozemku p.č. 39/3 o výměře 2 m² jedinému zájemci panu Ing. Oldřichu Novému za odhadní cenu dle Znaleckého posudku č. 2384/140/07 ve výši 540,- Kč.

Schváleno 7 hlasy.

l) Cen za komunální odpad na rok 2008.

USNESENÍ č.2l/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ceny za komunální odpad na rok 2008, tak jak jsou uvedené v Dodatku ke Smlouvě s nakládáním s komunálním odpadem mezi obcí Jíloviště a firmou Remondis, spol s r.o.

Schváleno 7 hlasy.

Zasedání zastupitelstva č.10/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 4/2007.

b) Vstupu obce Jíloviště do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

c) Žádosti firmy Rh-arch ve věci vila-domů.

d) Sazebníku úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

e) Vyhlášky likvidace biologického odpadu – pálení suchých větví.

f) Finančního příspěvku na provoz a zajištění záchranné služby a lékařské služby první pomoci.

g) Programu obnovy venkova.

h) Souhlasu s podáním žádosti o dotaci Programu obnovy venkova.

i) Postupu vyřizování agendy stavebních záležitostí.

j) Bezúplatného převodu pozemků p.č. 155/26, p.č. 155/10 z majetku státu ČR do majetku obce Jíloviště.

Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení

USNESENÍ č. 2a/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2b/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vstup obce Jíloviště do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č.2c/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tato regulativa na změnu územního plánu na části pozemku p.č. 175/12:

– maximální výška 2 NP a podkroví a sedlová střecha se sklonem 30°- 50°,

– minimální vzdálenost objektů od hrany pozemku 7 m,

– parkování na pozemku,

– minimální počet parkovacích míst je roven počtu bytů,

– uliční prostor až ke vjezdu na parkoviště bude mít šířku 12 m,

– ostatní uliční prostor bude mít šířku 8m

Schváleno 5 hlasy. L. Fatková proti.

USNESENÍ č.2d/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje sazebník úhrad za poskytované informace podle zákona

č. 106/1999 Sb. takto:

– mzdové náklady v nejvyšší sazbě tj. 100,- Kč,

– materiálové náklady

kopie formátu A4 jednostranně 1,00 Kč

kopie formátu A4 oboustranně 1,50 Kč

kopie formátu A3 jednostranně 2,00 Kč

kopie formátu A3 oboustranně 3,00 Kč,

– tisk na PC tiskárně (černobílý), kopírování na disketu 3,5 ´´ v nejvyšší sazbě tj. 6,00 Kč a 10,00 Kč,

– disketa 3,5 ´´ 18.00 Kč/ks,

– odeslání informace e-mailem 1,00 Kč/ strana A4.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č.2e/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby od 1. března (1. 3. 2008) do 31. května (31. 5. 2008) každý pátek od 12.00 hod. do 17.00 hod. a každou sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod. bylo povoleno pálení suchých větví za podmínky, že oheň bude v době západu slunce zcela uhašen.

Schváleno 5 hlasy. Proti J. Nekola.

USNESENÍ č.2f/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje finanční příspěvek na provoz a zajištění záchranné služby první pomoci TRANS HOSPITAL.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č.2g/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předložený Program obnovy venkova.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2h/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o dotaci na opravu kolumbária a na úrok z úvěru.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2i/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předložený návrh postupu při vyřizování stavebních záležitostí. A to takto:

  1. Starosta obce potvrdí souhlas obce v případě, že se bude jednat o souhlas s projektovou dokumentací na plynovou, vodovodní nebo kanalizační přípojku, která nebude odporovat záměru obce a platnému územnímu plánu

  2. V případě sporných žádostí o souhlas nebo vyjádření k projektové dokumentaci je nutný souhlas ZO

  3. ZO bude na pracovní schůzce v přehledné tabulce předložen seznam žádostí o souhlas s projektovou dokumentací nebo vyjádření k projektové dokumentací v období mezi zasedáními ZO

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2j/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 155/26 a p.č. 155/10 z majetku státu ČR do majetku obce Jíloviště.

Zasedání zastupitelstva č.9/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2007.

b) Výběru firmy na likvidaci autobusových zastávek.

c) Pojistné smlouvy č. 43122970-15.

d) Žádosti firmy Rh-arch ve věci vila-domů.

e) Náplně činnosti kontrolního a finančního výboru.

f) Nákladů na dovážení vody do vodojemu na Cukráku.

g) Schválení postupu čištění vodovodního řadu.

h) Sazebníku úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

i) Nevratné bezúročné finanční výpomoci obci Klínec ve výši 300 000,- Kč.

j) Likvidace biologického odpadu – pálení suchých větví.

k) Dar obci Líšnice na vybudování školní jídelny.

Schváleno 6 hlasy.

Usnesení

a) Rozpočtového opatření č. 3/2007.

USNESENÍ č. 2a/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2007.

Schváleno 8 hlasy.

 

b) Výběru firmy na likvidaci autobusových zastávek.

USNESENÍ č. 2b/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje firmu František Keyř studnařství na likvidaci stávajících 4 autobusových čekáren na Strakonické rychlostní komunikaci, zachování autobusové čekárny ve středu obce a vybudování autobusové zastávky v ulici Příjezdní naproti OÚ.

Schváleno 6 hlasy. Pan M. Petřík se zdržel. Proti K. Dostálek.

 

c) Pojistné smlouvy č. 43122970-15.

Pojištění této pojistné smlouvy se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s činností vykonávanou na základě zákona o obcích č. 128, který byl vydán dne 12. 4. 2000.

USNESENÍ č. 2c/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 43122970-15 u České pojišťovny a.s.

Schváleno 8 hlasy.

d) Žádosti firmy Rh-arch ve věci vila-domů.

USNESENÍ č. 2d/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje návrh firmy Rh-arch dle předložené prezentace pro nesplnění zadaných podmínek.

Schváleno 8 hlasy.

e) Náplně činnosti kontrolního a finančního výboru.

USNESENÍ č. 2e/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předložený návrh činnost kontrolního a finančního výboru.

Schváleno 8 hlasy.

f) Nákladů na dovážení vody do vodojemu na Cukráku.

USNESENÍ č. 2f/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu starosty ve věci nákladů dovážení vody do vodojemu.

Schváleno 8 hlasy.

g) Schválení postupu čištění vodovodního řadu.

USNESENÍ č. 2g/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje čištění vodovodního řadu od zdrojů v lokalitě Jeptiška do úpravny vody a čištění vrtu v lokalitě Jeptiška .

Schváleno 8 hlasy.

h) Sazebníku úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

USNESENÍ č. 2h/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje sazebník úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v nejvyšší sazbě.

Schváleno 8 hlasy.

i) Nevratné bezúročné finanční výpomoci obci Klínec ve výši 300 000,- Kč.

USNESENÍ č. 2ch/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návratnou bezúročnou výpomoc obci Klínec ve výši 300 000,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě.

Schváleno 8 hlasy.

j) Likvidace biologického odpadu – pálení suchých větví.

USNESENÍ č. 2j/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje nařízení o pálení suchých větví v pátek odpoledne a sobotu od 8 do 17 hodin.

Schváleno 8 hlasy.

k) Dar obci Líšnice na vybudování školní jídelny.

USNESENÍ č. 2j/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dar obci Líšnice ve výši 5 000,- Kč. na školní jídelnu

Schváleno 6 hlasy.

Zasedání zastupitelstva č.8/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového výhledu.

b) Rozpočtové opatření č. 2/2007.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

d) Vybudování koňského ranče v katastru obce Jíloviště.

e) Regulativů na změnu územního plánu na části pozemku p.č. 175/12.

f) Finanční půjčky obci Klínec.

g) Stavby garážového přístřešku u rodinného domu čp. 255.

h) Výběr dodavatele autobusových přístřešků.

i) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

j) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

k) Koupě pozemku p.č. 267/6 o výměře 110 m² od pana F. Andrese ml.

l) Koupě pozemku p.č. 274/3 o výměře 61 m² od firmy GZG s.r.o.

m) Prodej pozemku předzahrádky i domu čp. 2 a čp. 54.

n) Příspěvku na realizaci značení cyklotras.

Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení

a) Rozpočtového výhledu.

USNESENÍ č. 2a/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008 až 2010.

Schváleno 6 hlasy.

b) Rozpočtové opatření č. 2/2007.

USNESENÍ č. 2b/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007.

Schváleno 6 hlasy.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu o stavu zásobování obce pitnou vodou.

d) Vybudování koňského ranče v katastru obce Jíloviště.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí záměr pana Josefa Kosiny, vybudovat v katastru obce koňský ranč. Po konkrétním výběru lokality bude dále jednáno s obcí Jíloviště.

e) Regulativů na změnu územního plánu na části pozemku p.č. 175/12.

USNESENÍ č. 2e/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh regulativů na změnu územního plánu na část pozemku p.č. 175/12 za těchto podmínek :

– maximální výška 2 NP,

– minimální vzdálenost objektů od hrany pozemku 7 m,

– střechy budou sedlové nebo valbové,

– parkování na pozemku,

– minimální počet parkovacích míst je roven počtu bytů,

– uliční veřejný prostor až ke vjezdu na parkoviště bude mít šířku minimálně 12 m.

Schváleno 6 hlasy.

f) Finanční půjčky obci Klínec.

USNESENÍ č. 2f/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje poskytnutí návratné bezúroční finanční výpomoci ve výši 300 000,- Kč obci Klínec. ZO ukládá starostovi obce Jíloviště dojednat podmínky této zápůjčky se starostou obce Klínec do konce měsíce července 2007.

Schváleno 6 hlasy.

g) Stavby garážového přístřešku u rodinného domu čp. 255.

USNESENÍ č. 2g/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavbu garážového přístřešku u rodinného domu č.p. 255

na pozemku p.č. 314/2.

Schváleno 6 hlasy.

h) Výběr dodavatele autobusových přístřešků.

USNESENÍ č. 2h/82007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje firmu BETTY spol s r.o. dodavatelem 7 ks autobusových čekáren, které budou umístěné na autobusových zastávkách kolem Strakonické rychlostní komunikace a ve středu obce.

Schváleno 5 hlasy. M. Petřík se zdržel.

i) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

USNESENÍ č. 2i/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka uzavírat smlouvy o věcných břemenech bez souhlasu ZO.

Schváleno 6 hlasy.

j) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

USNESENÍ č. 2j/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 142/4 a p.č. 142/3 v souladu se znaleckým posudkem č. 287607

Schváleno 6 hlasy.

k) Koupě pozemku p.č. 267/6 o výměře 110 m² od pana F. Andrese ml.

USNESENÍ č. 2k/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odložit rozhodnutí o odkoupení pozemku p.č. 267/6 od pana F. Andrese ml. na rok 2008. V rozpočtu na tento rok bude s příslušnou částkou počítáno.

Schváleno 6 hlasy.

l) Koupě pozemku p.č. 274/3 o výměře 61 m² od firmy GZG s.r.o.

Tento bod bude projednán v roce 2008.

m) Prodej pozemku předzahrádky i domu čp. 2 a čp. 54.

USNESENÍ č. 2m/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje směnu pozemků (předzahrádek) u domů čp. 2 a čp. 54 za pozemek o stejné výměře v ulici Hasičská.

Schváleno 6 hlasy.

n) Příspěvku na realizaci značení cyklotras.

Tento bod nebyl projednáván.

Zasedání zastupitelstva č.7/2007

Program

projednání:

a) Schválení závěrečného účtu za rok 2006.

b) Rozpočtové opatření č. 1/2007.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

d) Napravení chyby v platném územním plánu.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

f) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

g) Likvidace biologického odpadu.

h) Schválení výběrové komise na nového provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Jíloviště.

i) Příspěvek na realizaci cyklotras.

j) Prodej části pozemku obecní komunikace p.č. 442/3.

k) Pořízení změny územního plánu na pozemek p.č. 175/12 v návaznosti na jeho okolí.

l) Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.

Schváleno 8 hlasy.

 

Usnesení

a) Schválení závěrečného účtu za rok 2006.

USNESENÍ č. 2a/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavřít podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce s udělením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami:

1) Účetní hodnota majetku (pozemky) podléhající zástavnímu právu bude převedena z účtu 031 00 na účet 031 10.

2) Hodnota dřevní plochy nemohla být vyčíslena, protože se jedná o lesní cestu bez porostu. Tento pozemek je navíc ve vlastnictví České republiky, obec má pouze právo hospodaření s majetkem státu. Hodnota tohoto pozemku bude vyřazena z majetku obce a evidována na podrozvahových účtech.

Zajistí paní účetní v termínu do 10 dnů ode dne schválení zastupitelstvem obce, a to bez výhrad.

Schváleno 8 hlasy.

b) Rozpočtové opatření č. 1/2007.

USNESENÍ č. 2b/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtové opatření č.1 / 2007.

Schváleno 8 hlasy.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

USNESENÍ č. 2c/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tento postup v zásobování obce pitnou vodou :

– zásobovat obec pitnou vodou z vlastních zdrojů,

– realizovat průzkumný vrt v místě určeném dvěma proutkaři v lokalitě Jeptiška,

– aby zhotovitelem průzkumného vrtu byla firma Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.,

– zahájit projektové práce pro územní, vodoprávní řízení a připojení průzkumného vrtu do vodovodního systému obce po zjištění jeho vydatnosti,

– výměna přivaděče od Jeptišky k podchodu na Trnovou za větší průměr,

– zrekonstruovat úpravnu vody,

– zahájit projektové práce na vodojemu o objemu 300 m³– 400 m³ na Cukráku.

Nutnou podmínkou realizace tohoto investičního záměru je získání dotace.

Schváleno 8 hlasy.

d) Napravení chyby v platném územním plánu.

USNESENÍ č. 2d/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje v chatové zástavbě v ulici Zahradní a Na Plazích nízkopodlažní bydlení.

Schváleno 8 hlasy.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

USNESENÍ č. 2e/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Telefónicou O2 Czech Republic, a.s., a obcí Jíloviště k pozemku p.č. 451 na základě geometrického plánu č. 611–35/2007 za účelem zřízení, uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě.

Schváleno 8 hlasy.

f) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

USNESENÍ č. 2f/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořízení geometrického zaměření komunikace č. 155/22, ul. Souběžná a pozemků p. č. 142/4 a 142/3 na náklady obce Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

g) Likvidace biologického odpadu.

K otázce likvidace biologického odpadu předal starosta obce Ing. K. Dostálek zastupitelům nabídku od firmy KABRNA spol. s r.o. na uložení kompostovatelného odpadu za zvýhodněné ceny v kompostárně Líšnice.

ZO vzalo tuto informaci na vědomí.

h) Schválení výběrové komise na nového provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2h/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje do výběrové komise na nového provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Jíloviště tyto zastupitele obce : Petra Brůnu, Mgr. Ivo Černého, Ing. Jana Vorla a Miroslava Petříka.

Schváleno 8 hlasy.

i) Příspěvek na realizaci cyklotras.

USNESENÍ č. 2i/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje příspěvek obce na realizaci značení cyklotras v Mníšeckém regiony do maximální výše 30 000.- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

j) Prodej části pozemku obecní komunikace p.č. 442/3.

USNESENÍ č. 2j/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části pozemku obecní komunikace p.č. 442/3 po geometrickém zaměření na náklady investora. Cena za kterou obec prodá tento pozemek bude určena na základě znaleckého posudku, který bude také vypracován na náklady investora.

Schváleno 8 hlasy.

k) Pořízení změny územního plánu na pozemek p.č. 175/12 v návaznosti na jeho okolí.

USNESENÍ č. 2k/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořízení změny územního plánu na část pozemku p.č. 175/12 v návaznosti na jeho okolí na náklady investora, společnosti C.P.H. Investments s.r.o.

Schváleno 8 hlasy.

 

l) Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.

Předsedající vyzval kontrolní a finanční výbor k aktivní činnosti. Je nutné, aby finanční výbor provedl urychleně kontrolu hospodaření obce.